โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO

  • รหัสโปรแกรม : JWJP-SL1166
  • สายการบิน : Thai Lion air
  • เดินทางช่วง : เมษายน - พฤษภาคม 2562
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO ทัวร์ญี่ปุ่น PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO
Highlights

- เยือนเมืองนาโกย่า
- ศาลเจ้าโอสึคันนง
- แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ 
- ทาคายาม่าจินยะ
- ซันมาชิซูจิ
- หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
- ช้อปปิ้งย่าน SAKAE, AEON, DUTY FREE และ NAGASHIMA OUTLET
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿24,999/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า แวะถ่ายรูปที่ MEIJO PARK-อิออน มอลล์
04:30 น. คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
07:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL310
15:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **นำท่านเดินทางสู่ MEIJO PARK เป็นสวนสาธารณะที่วิวด้านหลังจะเป็นปราสาทนาโกย่า แวะให้ท่านถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AEON NAGOYA เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก TOYOKO INN GIFUHASHIMA  หรือเทียบเท่า
เวลา ตลาดเช้าทาคายาม่า-ซันมาจิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าทาคายาม่า (Morning Markets) เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมายังเมืองทาคายาม่า เพราะบรรยากาศการค้าขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆมากทีเดียว ด้วยความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่มากทำให้แลดูเป็นกันเองมากกว่า แถมราคายังกันเองกว่าไปซื้อในห้างใหญ่ๆ โดยตลาดเช้าของเมืองนี้จะมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ ตลาดจินยะเมะ(Jinya-mae Market) ตั้งอยู่หน้าอาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) และตลาดมิยางาวะ(Miyagawa Market) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า (Miyagawa River) สินค้าที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินค้าทางการเกษตร เช่น ผักสด ผักดอง และดอกไม้ เป็นต้น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปและชมด้านนอก) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก TOYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ท่านสามารถท่องเที่ยวในตัวเมืองนาโกย่าได้ตามอัธยาศัย หัวหน้าทัวร์สามารถให้คำแนะนำตามความต้องการของท่านได้ โดยมีรถไฟใต้ดินและการขนส่งมวลชนต่างๆ อันสะดวกสบายและไม่ยุ่งยาก (ไม่มีบัสบริการ)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองนาโกย่า
    ปราสาทนาโกย่า: เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของนาโกย่า มีความสวยงามแบบโบราณในสมัยเอโดะ ถึงแม้อาจจะถูกทำลายไปแล้วบ้างแต่ทางญี่ปุ่นก็ได้ซ่อมแซมที่ยังคงความโบราณไว้ได้อย่างลงตัว ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยความสวยงามธรรมชาติ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ 
    สวนชิโรโทริ เทอิเอ็น: เป็นสวนแบบศิลปะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสวนญี่ปุ่นแท้ๆ มีพื้นที่กว้างขวาง ความพิเศษของสวนที่นี่นอกจากเรื่องความสวยงามการจัดสวนแล้ว ผู้ที่เข้ามาเดินเล่นในสวนสามารถเดินเล่นบนก้อนหินในสระน้ำได้อีกด้วย

    พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่า: พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่า (Nagoya City Science Museum) โดดเด่นด้วยรูปทรงของอาคารภายนอกที่ออกแบบคล้ายลูกโลก ภายในเป็นท้องฟ้าจำลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตร สามารถชมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวจากสกรีนขนาดยักษ์อย่างสมจริง และยังมีห้องที่มีอุณหภูมิลดต่ำถึงลบ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถชมแสงออโรร่าได้ สถานที่แห่งนี้จะมอบความสนุกสนานและความตื่นเต้นจากหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และมนุษย์เพิ่มขึ้นด้วย
    พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนาโงย่า: เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 ที่บริเวณท่าเรือนาโกย่า ภายในจัดแสดงชีวิตของสัตว์โลกใต้น้ำ โดยแบ่งออกเป็น 2 อาคารหลัก คืออาคารฝั่งทิศใต้จะจัดแสดงในคอนเซ็ปต์การเดินทางสู่ทะเลแอนตาร์คติค (A Journey to the Antarctic) ที่จะได้พบกับแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ (Kuroshio Tank) สัตว์น้ำทะเลลึก ประการังสีสันงดงาม และสัตว์ในเขตหนาวอย่าง นกเพนกวิน ที่ตึกฝั่งทิศเหนือจะจัดแสดงภายใต้คอนเซ็ปต์ การเดินทางตลอด 3.5 พันล้านปี สัตว์ที่หวนคืนสู่ทะเล อาทิเช่น ปลาวาฬเพชรฆาต ปลาวาฬเบลูก้า รวมถึงปลาโลมาในเขตทะเลญี่ปุ่น
    สวนสัตว์และสวนพฤษศาสตร์ฮิกาชิยามะ: เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆ สำหรับที่นี่เพราะมีทั้งสวนสัตว์และสวนพฤกษาศาสตร์ ที่ไว้ให้เดินเล่นชมความน่ารักของสัตว์และศึกษาพันธุ์ไม้ได้ด้วยเช่นกัน ที่นี่มีสัตว์กว่า 500 ชนิดเลยอีกทั้งยังมีพันธุ์ไม้มากถึง 7,000 กว่าชนิด คือมีความอลังการมาก นอกจากการเดินชมสัตว์และพันธุ์ไม้นานาพันธ์แล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมให้เราได้ทำด้วย เช่นการให้อาหารสัตว์ หากใครได้มาเที่ยวนาโกย่าลองใส่ที่นี่ลงไปในลิสต์ของคุณด้วยได้เลยเพราะมันสร้างความเพลิดเพลินให้ได้ทั้งวันจริงๆ
    JR Central Towers: เป็นอาคารที่สวยงามและมีความฮิปมากๆ ในเมืองนาโกย่า มีความสูงถึง 30 ชั้น สายช้อปปิ้งเลิฟมากเพราะนอกจากตัวตึกด้านนอกสวยแล้วยังเป็นห้างสรรพสินค้าด้วย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม แบรนด์โลคอล ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย อีกทั้งด้านบนยังสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของเมืองนาโกย่าได้อีกด้วยเรียกได้ว่ามาเที่ยวที่นี่ได้ทั้งกินและช้อปของฝากได้อีกด้วย
    Oasis 21: เป็นแลนด์มาร์คของเมืองนาโกย่าที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเล่นเช่นกัน ด้วยรูปทรงที่สวยงามและเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากชอบแวะมาชมความสวยงามและได้ช้อปปิ้งไปพร้อมๆ กัน ที่นี่คุณจะได้สนุกกับการช้อปปิ้งอัพเดตแฟชั่นของญี่ปุ่นในแบบที่ไม่ใช่สไตล์โตเกียวและร้านอาหารอีกเพียบให้นักกินได้ตามไปอิ่มอร่อยกัน
    ปราสาทอินุยามะ: เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่ห้ามพลาดลองจากปราสาทนาโกย่าเลย สำหรับปราสาทอินุยามะ มีความสวยงาม สงบ และเหมาะกับคนชอบถ่ายรูปเพราะปราสาทแห่งนี้รายล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และตัวปราสาทเองก็สวยงามเป็นอย่างมาก มีความเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ตัวปราสาทเป็นศิลปะดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นหากใครชอบศิลปะแบบโบราณห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาด
    พิพิธภัณฑ์ของ Central JR: พิพิธภัณฑ์รถไฟที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่นเลยนะ หลายๆ คนรู้ว่าญี่ปุ่นเขาเจ๋งเรื่องของรถไฟใช่ไหม ดังนั้นเราเลยอย่าพลาดที่จะไปชมความเจ๋งของเขาเด็ดขาด ที่นี่มีรถไฟให้เราได้ร้องว้าวเพียบเลย ตั้งแต่รถไฟในอดีต ทั้ง รถจักรไอน้ำ จนมาถึงรถไฟความเร็วสูงในปัจจุบัน และ บริเวณสถานีรถไฟนาโกย่า อันประกอบด้วยห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่มีครบทุกแบรนด์เนม อย่างทาคาชิมายะ หรือร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ชื่อดังอย่าง บิ๊ก คาเมร่า หรือถนนสายอาหารขึ้นชื่อ ที่อยู่กลางสถานีได้รวบรวมร้านอาหารขึ้นชื่อของเมืองมารวมไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นราเมนชื่อดัง ไก่ทอดชื่อดัง ข้าวหน้าปลาไหลอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนี้ เป็นต้น 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก TOYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา วัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิ ซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ โอสึเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัยและนำท่านปิดท้ายละลายเงินเยนที่ NAGASHIMA OUTLET เพื่อให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย สินค้าที่นี่จำหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% จากราคาปกติให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า
17:15 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 311 
21:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา