โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน

  • รหัสโปรแกรม : TJP-XJ1241
  • สายการบิน : Air Asia X
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม 2562
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KANAZAWA TOTTORI 6D4N ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน
Highlights

- เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก
- เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
- เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน 
- เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล
- หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า
- เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
- ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
- ไฮไลท์!!! ล่องเรือ ชมไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาเอะนะเคียว

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿29,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 1 ต.ค. - 5 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 2 ต.ค. - 7 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 3 ต.ค. - 8 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 4 ต.ค. - 9 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 5 ต.ค. - 10 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 6 ต.ค. - 11 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 7 ต.ค. - 12 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 8 ต.ค. - 13 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 9 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 10 ต.ค. - 15 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 11 ต.ค. - 16 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 12 ต.ค. - 17 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 13 ต.ค. - 18 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 14 ต.ค. - 19 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 15 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 16 ต.ค. - 21 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 17 ต.ค. - 22 ต.ค. 2562 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 18 ต.ค. - 23 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 19 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -
จอง 20 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 8,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สนามบินดอนเมือง
22:00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน  AIR ASIA X พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
เวลา สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองกุโจ ฮาจิมัน – ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า
00:55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
08:40 น. เดินทางถึง สนามบิน คันไซ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ  เดินทางสู่ เมืองกุโจ ฮาจิมัน (Gujo Hachiman) เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองแห่งน้ำ ชาวบ้านและวัฒนธรรมของที่นี่มีส่วนใกล้ชิดกับน้ำมาก เป็นแหล่งน้ำพุธรรมชาติ แม่น้ำที่สวยงาม จึงทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงทางด้านออนเซ็นด้วย เมื่อเดินเล่นไปในเมืองนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีทางน้ำไหลผ่านทั่วทั้งเมือง รวมกันอยู่บริเวณนี้ อิสระให้ทานชม เมืองกุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชม พิพิธภัณฑ์เล็กๆ แกลเลอรี่ วัด ศาลเจ้า อีกทั้งยังมีเทศกาลเต้นรำฤดูร้อนอันโด่งดัง เรียกได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่มีครบทั้งสายชิล สายธรรมชาติ สายวัฒนธรรม (สถานที่ท่องเที่ยงบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาไม่รวมกับค่าทัวร์)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดินเล่น ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ Takayama Jinya อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน) นำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawago เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า (Kanazawa) เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยธรรมอันล้ำค่าตั้งแต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานฝีมือและวัฒนธรรม
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Kanazawa Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ตลาดโอมิโช - สวนเค็นโรคุเอ็น – เมืองเอะนะเคียว - ล่องเรือชมหุบเขาเอะนะเคียว - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
อัธยาศัย นำท่านสู่ ตลาดโอมิโช (Omicho Market) เป็นตลาดสดที่ใหญ่และเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยเอโดะ เปิดมากว่า 280 ปี ด้านในตลาดโอมิโช จะมีร้านขายอาหารทะเลสดๆ ร้านขายผักผลไม้ตามฤดูกาลของญี่ปุ่น ร้านขายเนื้อสัตว์ต่างๆ ร้านขายปลา ภายในตลาดมีหลังคาโดม สว่าง กันหนาว กันฝน เดินจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบาย เป็นตลาดที่สะอาด ไม่มีกลิ่นคาว ในตลาดโอมิโชมีร้านค้ากว่า 180 ร้านค้า ห้ามพลาด กุ้งกัสซึเอบิ  เป็นกุ้งที่มีไข่เป็นสีฟ้าและมีเปลือกที่กรอบเป็นกุ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองคานาซาว่า ปูสายพันธ์ซูไวคานิ เป็นปูอีกสายพันธ์ที่อร่อยมากๆ ใครที่มาท่องเที่ยว เมืองคานาซาว่าต้องมาชิมปูสายพันธ์นี้ ในตลาดนี้ มีร้านขายน้ำผลไม้ ที่เจาะเนื้อผลไม้ออกแล้วนำน้ำของผลไม้ไปใส่ ทำให้สามารถดูดน้ำผลไม้ได้และมีเนื้อผลไม้ผสมอยู่ด้วย นำท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตา    ตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อนํ้า หุบเขาอันสวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชานั่นเอง ความหมายของคำว่า เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มดํ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้ จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บริเวณหน้าสวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เมืองคานาซาว่าตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอะนะเคียว เมืองแห่งธรรมชาติอันงดงามที่แวดล้อม และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หลากชนิด เป็นสถานที่แห่งธรรมชาติที่งดงามไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสัน หลากชนิดท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบ นำท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพ สองข้างทางบนแม่น้ำสายยาวลอดสะพาน เอะนะเคียวโอฮาชิ ซึ่งเป็นสะพานสีแดงสดโดดเด่นกลางลำน้ำขนาบข้างด้วยหมู่แมกไม้น้อยใหญ่ ชมทะเลสาบริมเขื่อน สถานที่งดงามฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นและชมหุบเขาเอะนะ วิวทิวทัศน์สองฝั่งที่เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันและหินที่ดูแปลกตา เป็นความงามตามธรรมชาติโดยรอบ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที (การล่องเรืออาจถูกยกเลิกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นำท่านสู่ นาโกย่า Nagoya เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami   หรือเทียบเท่า
เวลา นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆราว 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโตจากนั้นสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กายจึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน นำท่านช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1.    NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
2.    Osaka English Village ชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
3.    Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
4.    Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
5.    Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก Universal Hotel Reborn   หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองทตโทริ (Totori) นำท่านสู่ เนินทรายทตโทริ หนึ่งในสามเนินทรายในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย เนินทรายของที่นี่สีจะออกเหลืองคล้ำ เพราะมีการผสมของเนื้อทรายกับเถ้าภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายที่นี่คือทิวทัศน์ของทรายสูงใหญ่ที่ตัดกับสีของท้องฟ้าและสีของท้องทะเล อิสระให้ท่านทำกิจกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น เครื่องร่อนพาราไกลเดอร์ หรือจะนั่งรถม้าเกวียนลาก หรือ ขี่อูฐ (ราคาไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย ภายในมีศิลปะและประติมากรรมที่ทำจากทราย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับผลงานศิลปะตามอัธยาศัยเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ (The Gosho Aoyama Museum) หรือ โคนัน ทาวน์ ภายในพิพิธภัณฑ์มี 2 ชั้น จัดแสดงผลงานของอาจารย์อาโอยาม่า ตั้งแต่สมัยประถม ไปจนถึงผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย ทั้งต้นฉบับการตูน แผ่นอนิเมะ หุ่นจำลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสืบ และห้องทำงานจำลอง ส่วนชั้นที่ 2 มีมุมให้ทดลองแก้ไขคดีปริศนาที่น่าสนใจ รวมไปถึงตู้เกมสเก็ตบอร์ดที่ให้เราสวมบทบาทโคนันคุง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อแฟนคลับคุโด้ ชินอิจิยอดนักสืบ หรือ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ของอาจารย์โกไซ อาโอยาม่า ผู้เขียนซีรี่ย์การ์ตูนมังงะชื่อดังชุดนี้โดยเฉพาะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวันตก นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi)  บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชรส์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก Universal Hotel Reborn   หรือเทียบเท่า
เวลา สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09:50 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613
13:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา