โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะน่ารัก

  • รหัสโปรแกรม : TJP-XJ1379
  • สายการบิน : Air Asia X
  • เดินทางช่วง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะน่ารัก ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะน่ารัก
Highlights

- โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี 
- เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
- ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
- เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
- ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ 
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿26,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 26 พ.ย. - 30 พ.ย. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2562 34 26,888.- 26,888.- 26,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 4 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 27,888.- 27,888.- 27,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
5 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 2562 วันพ่อ 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 6 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
7 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
8 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 34 288,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 2562 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 28,888.- 28,888.- 28,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
23 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 29,888.- 29,888.- 29,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 34 31,888.- 31,888.- 31,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562 34 31,888.- 31,888.- 31,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 วันสิ้นปี 34 33,888.- 33,888.- 33,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 34 33,888.- 33,888.- 33,888.- 7,900.- 7,900.- -
จอง 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 34 35,888.- 35,888.- 35,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 34 35,888.- 35,888.- 35,888.- 7,900.- 7,900.- -
เต็ม
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 34 35,888.- 35,888.- 35,888.- 7,900.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
07:30 น. คณะพร้อมกัน สนามบินดอนเมือง ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
10:45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ606
19:40 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า  ประตูฟ้าคำรณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!!! นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเช้าที่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดให้บริการทุกวันตลอดทั้งปี (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย) เพียงไม่กี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได้ และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท (Gotemba Outlet) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม  พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
ที่พัก FUJI SUN RESORT HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ  - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่, ซื้อสินค้าพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับร้านน้ำชาและร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณให้เข้ากับฤดูกาลด้วย นำท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (Fujiten Ski)  ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการลื่นไถลด้วยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ)
**หมายเหตุ: ในช่วงต้นฤดูกาลหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการเล่นสกี เช่น หิมะยังไม่หนาพอที่จะเล่นสกีได้นั้น ปรับโปรแกรมเป็นขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แทน ทั้งนี้ทั้งนั้น การขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาจไม่สามารถขึ้นถึงชั้น 5 ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นภูเขาไฟและปรับรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสมแทน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมายท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้ 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA MARROAD HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา วัดนาริตะซัง - เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – นาริตะ – อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดนาริตะซัง (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย เส้นทางที่นำมาสู่วัดนาริตะซังคือถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ 
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่านสู่เมือง คาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองโบราณสมัยเอโดะ เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีอาคารบ้านเรือนสมัยแบบเก่า ให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในเมืองเมื่อหลายร้อยปีก่อน ผู้คนจึงขนานนามว่า Little Edo มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน โดยคำว่า kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนน Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทำจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ ให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ ช้อปปิ้งกันต่อ ณ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
20:55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เวลา สนามบิน ดอนเมือง
01:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา