โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์คาซัคสถาน KASAKSTAN-AZERBAIJAN

  • รหัสโปรแกรม : PVKZ-KC1407
  • สายการบิน : Air Astana
  • เดินทางช่วง : ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563
  • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ทัวร์คาซัคสถาน KASAKSTAN-AZERBAIJAN ทัวร์คาซัคสถาน KASAKSTAN-AZERBAIJAN
Highlights

- ชมจัตุรัสสาธารณะ 
- สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ 
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต
- ชม ภูเขาไฟลาวาโคลน (MUD VOLCANOES) 
- PANORAMIC PARK ชมความสวยงามมุมสูงของเมืองบากู
- ถ่ายรูปกับวิวที่มีตึก Flame Tower 
- ช้อปปิ้ง ณ TORGOVY STREET 
- ชมเมืองเก่าบากู Baku Old City 
- ถ่ายรูปคู่กับ หอคอยพรมจันทร์ หรือ Maiden Tower 
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿45,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 23 พ.ย. - 28 พ.ย. 2562 20 45,888.- 44,888.- 43,888.- 0.- 7,500.- -
จอง 7 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 20 46,888.- 45,888.- 44,888.- 0.- 7,500.- -
จอง 21 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 2562 วันคริสต์มาส 20 46,888.- 45,888.- 44,888.- 0.- 7,500.- -
จอง 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2563 วันปีใหม่ 20 47,888.- 46,888.- 45,888.- 0.- 7,500.- -
จอง 25 ม.ค. - 30 ม.ค. 2563 20 45,888.- 44,888.- 43,888.- 0.- 7,500.- -
จอง 8 ก.พ. - 13 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 20 45,888.- 44,888.- 43,888.- 0.- 7,500.- -
จอง 7 มี.ค. - 12 มี.ค. 2563 20 45,888.- 44,888.- 43,888.- 0.- 7,500.- -
จอง 28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2563 20 45,888.- 44,888.- 43,888.- 0.- 7,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – อัลมาตี้
07:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า - เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
10:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน ดินแดนแห่งนี้ร่ำรวยพรั่งพร้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และแหล่งพลังงานที่พบมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยสายการบิน Air Astana สายการบินประจำชาติ เที่ยวบินที่ KC-932 (ใช้เวลาบิน 7 ชั่วโมง 15 นาที) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16:25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอัลมาตี้ นำทุกท่านรับกระเป๋าสัมภาระหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำทุกท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อ check in และพักผ่อนจากการเดินทาง (เวลาที่กรุงอัลมาตี้ ช้ากว่า ประเทศไทย 2 ชม.) 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง
ที่พัก HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา อัลมาตี้ - บากู (GYD)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ กรุงอัลมาตี้ เริ่มด้วยการ ชมจัตุรัสสาธารณะ (Republic Square) สวนสาธารณะสำคัญที่เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) และ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ (Panfilovtzev Park) สร้างขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำท่านชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ (Zenkov Cathedral) ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี คศ.1911 อย่างน่าอัศจรรย์เป็นโบสถ์ไม้ที่ไม่ใช้ตะปูในการสร้าง เลยนับเป็น1ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งสร้างด้วยไม้ที่พิเศษที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ของที่ระลึก ของสดของแห้ง อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอัลมาตี้
22:15 น. ออก เดินทางสู่บากู โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ (KC115)
23:55 น. เดินทางถึง สนามบินบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
ที่พัก SAPPHIRE [email protected] หรือเทียบเท่า
เวลา บากู – โกบุสตาน – ภูเขาไฟลาวาโคลน – Panoramic Park – Walking Street    
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไว้ให้
หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโกบุสตาน (GOBUSTAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 65 กม. ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม (ROCK PETROGLYPHS) อุทยานแห่งชาติ Gobustan เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหินตั้งรกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว ได้รับการประกาศเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอาเซอร์ไบจาน เมื่อปี ค.ศ. 1966 เพื่ออนุรักษ์หินสลัก ซากปรักหักพัง องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้อุทยานแห่งชาติ Gobustan ว่าเป็น “outstanding universal value” จากคุณภาพและความคมชัดของภาพสลักบนหิน เกี่ยวกับสัตว์ การล่าสัตว์และวิถีชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคกลางภายในอุทยานมีหินสลักกว่า 6,000 ชิ้น มีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทั้ง ถ้ำ ที่พักอาศัย และหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง ให้ท่านชมความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เป็นรูปต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์เปิด (ROCK PAINTING OPEN-AIR MUSEUM) รูปคนเต้นรำ เรือ หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรถเพื่อไปชม ภูเขาไฟลาวาโคลน (MUD VOLCANOES) ที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาไฟซึ่งมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นมาตลอดเวลา อาเซอร์ไบจานเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟโคลนกว่า 400 ลูก นับว่ามีเยอะที่สุดในโลก อุทยานแห่งชาติโกบุสตานนั้นมีหลายพื้นที่ที่เราสามารถไปดูภูเขาไฟโคลน ในหลายๆ จุดยังคงมีภูเขาไฟโคลนเดือดอยู่ สามารถเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ได้เลย หลายท่านอาจคิดว่าเป็นลาวาโคลนที่ร้อน แต่ความจริงแล้วเป็นโคลนที่เย็นมาก เป็นเครื่องประทินผิวชั้นยอด ทำให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื่น 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบากูนำทุกท่านสู่  PANORAMIC PARK ชมความสวยงามมุมสูงของเมืองบากู ท่านจะได้เห็นวิวทะเล และวิวเมืองทั้งหมดของเมืองบากู ถ่ายรูปกับวิวที่มีตึก Flame Tower เป็นฉากหลังอันสวยงาม ซึ่งท่านสามารถมองเห็นเสาธงชาติขนาดยักษ์ของอาเซอร์ไบจานที่สูงถึง 162 เมตรและถือได้ว่าเป็นเสาธงชาติที่สูงที่สุดในโลกด้วย
จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้ง ณ TORGOVY STREET มีสินค้า ร้านอาหาร ของฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SAPPHIRE [email protected]   หรือเทียบเท่า
เวลา บากู – วิหารแห่งไฟ – ภูเขาแห่งไฟ - Old Town city
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อะเทห์กาห์ (ATESHGAH) หรือวิหารแห่งไฟ (FIRE TEMPLE) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีกระถางไฟอยู่ตรงกลาง และบริเวณรอบๆด้านนอกมีห้อง 26 ห้อง ถูกสร้างเป็นที่พักอาศัยของพระ ถูกสร้างขึ้นในขณะที่ศาสนาโซโรแอสเตอร์กำลังเริ่มต้นและมีความรุ่งเรื่องในเวลาต่อมา และพวกอินเดียได้เข้ามาระหว่างศตวรรษที่17 – 18 และต่อมาถูกทิ้งร้าง จนกระทั้ง ค.ศ. 1883  เมื่อบริเวณนี้ได้ขุดพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จนต่อมาได้ถูกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1975 นำท่านเดินทาง ไปยังบริเวณแหลมอับเรรอน (ABSHERON) บริเวณเทือกเขาสูง ประมาณ 116 เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ตั้งอยู่บนชั้นของก๊าซธรรมชาติที่ปะทุอยู่ในเปลวไฟอย่างต่อเนื่อง เรียกว่ายูนาร์แด๊ก (YANAR DAG) หรือ ภูเขาแห่งไฟ FIRE MOUNT สถานที่นี้เกิดขึ้นมาแต่โบราณ เปลวไฟที่เกิดจากก๊าซที่ลุกไหม้ต่อเนื่องกันมานาน จนเป็นที่รู้จักดีและได้ซื่อว่าเป็นดินแดนแห่งไฟ (LAND OF FIRE) และยังเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับอาเซอร์ไบจาน และชาวต่างชาติจากประเทศอินเดีย และประเทศอิหร่าน นักธรณีวิทยาได้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่า การพลุ่งของก๊าซ GAS-OIL VOLCANOES  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ บากู
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเก่าบากู Baku Old City ที่เรียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร์ Icheri Shekher หรือย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นย่านที่มีโบราณสถานเก่าแก่ที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบากูที่ไม่เหมือนกับที่แห่งใดๆ เมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกำแพงป้อมล้อมรอบ และรอบกำแพงจะมีการสร้างเป็นป้อมหอคอยซึ่งมีทั้งหมด 25 แห่ง และมีประตูทางเข้าออกถึง 5 แห่ง สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวาน และภายในเป็นคอมเพล็กซ์มีสถานที่สำคัญภายในหลายแห่ง อาทิ พระราชวังแห่งและสุสานแห่ง Shirvanshahs Dynasty Palace and Tomb  พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน สถานที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เชอร์วานผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนาน ในช่วงศตวรรษที่ 14-17  สุเหร่าและเสาหอคอยมินาเรต์ ห้องอาบน้ำและที่พักของกองคาราวานท่านถ่ายรูปคู่กับ หอคอยพรมจันทร์ หรือ Maiden Tower ซึ่งต่อมาได้รับให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก UNESCO และถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในไข่มุกทางสถาปัตยกรรมแห่งอาเซอร์ไบจาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SAPPHIRE [email protected] หรือเทียบเท่า
เวลา บากู – Heydar Aliyev center – Departure
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม Heydar Aliyev Center อาคารสถาปัตยกรรมล้ำยุคที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของบากู ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของซาฮา ฮาดิด สถาปนิกลูกครึ่งอิรัก-อังกฤษ ที่ต้องการสร้างอาคารที่มีความโค้งเว้าและดูพลิ้วไหว โดยสร้างเสร็จสมูบรณ์เมื่อกลางปีค.ศ.2012 ที่ผ่านมา ตัวอาคารเป็นอาคารหอประชุมขนาด 619,000 ตารางฟุต เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองใหม่ให้ทันสมัยและเป็นเลิศด้านการออกแบบ โดยชื่อของอาคารตั้งตามชื่อของอดีตผู้นำของอาเซอร์ไบจานในยุคโซเวียตปกครองและเป็นประธานธิบดีคนแรกของประเทศ ซึ่งภายในใช้สำหรับจัดงานประชุม งานอีเว้นท์และรวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะด้วย ภายในประกอบไปด้วยหลากหลายโซน อาทิเช่น โชว์เครื่องดนตรีโบราณ ชุดประจำชาติโบราณ โมเดลพร้อมกับ ถ่ายรูปเช็คอิน กับ I LOVE BAKU Sign สถานที่ถ่ายรูปเชคอินสุดฮิตของชาวเมืองบากูและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีฉากหลังเป็นอาคาร Heydar Aliyev Center
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
15:50 ออกเดินทางสู่ อัลมาตี้ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC112 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21:05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอัลมาตี้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เวลา อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ 
01:05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08:55 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา