โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์มาเก๊า เก๋า เก๋า

  • รหัสโปรแกรม : B2MO-NX1224
  • สายการบิน : Air Macau
  • เดินทางช่วง : เมษายน - มิถุนายน 2562
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเก๊า เก๋า เก๋า ทัวร์มาเก๊า เก๋า เก๋า
Highlights

- เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”  
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort 
- ชมหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งจากของจริงที่ฝรั่งเศส
- สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิม  ที่มาเก๊าและ วัดกวนอู ที่เซินเจิ้น
- ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
- ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ หลอหวู่มอลล์
- เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง , เป็ดปักกิ่ง

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿7,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 26 เม.ย. - 28 เม.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 27 เม.ย. - 29 เม.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2562 วันแรงงาน 31 7,900.- 10,900.- 10,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2562 วันแรงงาน 31 7,900.- 10,900.- 10,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 9 พ.ค. - 11 พ.ค. 2562 31 7,900.- 10,900.- 10,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 10 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 11 พ.ค. - 13 พ.ค. 2562 วันพืชมงคล 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 16 พ.ค. - 18 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 17 พ.ค. - 19 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 18 พ.ค. - 20 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 31 12,900.- 15,900.- 15,900.- 5,900.- 4,000.- -
จอง 19 พ.ค. - 21 พ.ค. 2562 31 11,900.- 14,900.- 14,900.- 5,900.- 4,000.- -
จอง 23 พ.ค. - 25 พ.ค. 2562 31 7,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 24 พ.ค. - 26 พ.ค. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 25 พ.ค. - 27 พ.ค. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2562 31 7,900.- 10,900.- 10,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 7 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 8 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2562 31 7,900.- 10,900.- 10,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 15 มิ.ย. - 7 มิ.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 21 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 28 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562 31 8,900.- 11,900.- 11,900.- 5,900.- 3,000.- -
จอง 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 31 7,900.- 10,900.- 10,900.- 5,900.- 3,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – เซินเจิ้น
08:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินแอร์มาเก๊า  โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
10:35 น. นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า  โดยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ NX885 (มีอาหารร้อนเสิร์พบนเครื่อง
14:25 น. เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) “มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติเตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ…เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น  โดยรถโค้ชใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง  “เมืองเซินเจิ้น” ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เซินเจิ้น Higgert shenzhen  Hotel   หรือเทียบเท่า
เวลา เซินเจิ้น- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า –วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่วัดกวนอูKuan Au Templeเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิ้นเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญความกตัญญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเรื่องหน้าที่การงานสักการะขอพระและกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวจากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลบัวหิมะยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมายช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่นน้ำร้อนลวกหรือน้ำมันช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดีหรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิวฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใสนำท่านชมร้านผ้าไหมชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัสนำท่านชมร้านหยกมีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำทุกท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น  ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 เปิดในพฤศจิกายน 1988 มันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตรพื้นที่ก่อสร้าง 18,000 ตารางเมตร ในเดือนพฤษภาคมปี 1995 ชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเซินเจิ้น โดดเด่นไปด้วยด้านสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจ เนื่องจากเซินเจิ้นเป็นเมืองที่ทันสมัยและมันก็น่าสนใจที่จะดูประวัติและพัฒนาการของเมืองเซินเจิ้น    ...จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม ชื่อดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่  โดยรถโค้ชใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก จูไห่ Jinjiang  hotel หรือเทียบเท่า
เวลา จูไห่-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สาหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว จากนั้นนำทุกท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน .... จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ทำให้วิทยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ติดกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า..จากนั้นเดินทางต่อที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ) ทุกท่านสามารถเดินชมสถานที่เที่ยวจากThe Venetian Resort ไปยังหอไอเฟลจำลองของมาเก๊า และสามารถชมวิวหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งขจากของจริงที่ฝรั่งเศส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าทางเข้ารีสอร์ท The Parisian Macao โดยสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของจีนแผ่นดินใหญ่ และ ฝั่ง Cotaiได้อย่างเต็มที่ หอไอเฟลจำลองของมาเก๊าจะไปเที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
19:00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ NX882  (มีอาหารร้อนเสิร์พบนเครื่อง)
20:50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา