โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน

  • รหัสโปรแกรม : B2MM-DD1225
  • สายการบิน : Nok Air
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
  • ระยะเวลา : 1 วัน 0 คืน
ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน
Highlights

- สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 
- ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
- ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
- สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
- สักการะวัดพระหินอ่อน
- ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
- อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
- ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿4,999/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 3 พ.ค. - 3 พ.ค. 2562 34 4,999.- 4,999.- 4,999.- 2,500.- 0.- -
จอง 5 พ.ค. - 5 พ.ค. 2562 34 5,990.- 59,900.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 11 พ.ค. - 11 พ.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 12 พ.ค. - 12 พ.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 19 พ.ค. - 19 พ.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 25 พ.ค. - 25 พ.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 26 พ.ค. - 26 พ.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 1 มิ.ย. - 1 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 2 มิ.ย. - 2 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 7 มิ.ย. - 7 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 8 มิ.ย. - 8 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 13 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2562 34 4,999.- 4,999.- 4,999.- 2,500.- 0.- -
จอง 15 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 16 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 19 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2562 34 4,999.- 4,999.- 4,999.- 2,500.- 0.- -
จอง 22 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 23 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 29 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 30 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 5 ก.ค. - 5 ก.ค. 2562 34 5,555.- 5,555.- 5,555.- 2,500.- 0.- -
จอง 6 ก.ค. - 6 ก.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 7 ก.ค. - 7 ก.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 11 ก.ค. - 11 ก.ค. 2562 34 4,999.- 4,999.- 4,999.- 2,500.- 0.- -
จอง 12 ก.ค. - 12 ก.ค. 2562 34 5,555.- 5,555.- 5,555.- 2,500.- 0.- -
จอง 13 ก.ค. - 13 ก.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 20 ก.ค. - 20 ก.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 21 ก.ค. - 21 ก.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 26 ก.ค. - 26 ก.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 27 ก.ค. - 27 ก.ค. 2562 34 6,490.- 6,490.- 6,490.- 2,500.- 0.- -
จอง 28 ก.ค. - 28 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 34 6,490.- 6,490.- 6,490.- 2,500.- 0.- -
จอง 2 ส.ค. - 2 ส.ค. 2562 34 4,999.- 4,999.- 4,999.- 2,500.- 0.- -
จอง 3 ส.ค. - 3 ส.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 4 ส.ค. - 4 ส.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 9 ส.ค. - 9 ส.ค. 2562 34 5,555.- 5,555.- 5,555.- 2,500.- 0.- -
จอง 17 ส.ค. - 17 ส.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 18 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 23 ส.ค. - 23 ส.ค. 2562 34 4,999.- 4,999.- 4,999.- 2,500.- 0.- -
จอง 24 ส.ค. - 24 ส.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 25 ส.ค. - 25 ส.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -
จอง 30 ส.ค. - 30 ส.ค. 2562 34 5,555.- 5,555.- 5,555.- 2,500.- 0.- -
จอง 31 ส.ค. - 31 ส.ค. 2562 34 5,990.- 5,990.- 5,990.- 2,500.- 0.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน- ดอนเมือง  
04:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
06:30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง และไม่มีนำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)
07:35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ นำท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และนำน้ำนมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์) นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า(ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์) นำท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดเจ้าดอจี ประดิษฐาน "พระหินอ่อน" ใหญ่สุดในพม่า ที่ชาวพม่าเรียก "หยก" เป็นพระที่สลักด้วยหินอ่อนก้อนเดียวทั้งองค์และมีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีหนัก60ตัน สูง37ฟุต อยู่ในห้องกระจกแก้วเพื่อเป้นการควบคุมอุณหภูมิ ไว้เพื่อป้องกันการเสียหายของหินอ่อนจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่นำหิน ที่เหลือจากการแกะสลักพระพุทธรูป สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239(ไม่มีอาหารบนเครื่องและไม่มีนำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง)
22:55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา