โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์นิวซีแลนด์ Holiday South Island

  • รหัสโปรแกรม : BWNZ-SQ1118
  • สายการบิน : Singapore Airlines
  • เดินทางช่วง : เมษายน 2562
  • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์ Holiday South Island ทัวร์นิวซีแลนด์ Holiday South Island
Highlights

– ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์
– นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
– ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค – ทะเลสาบเทคาโป
– แวะแซลม่อนฟาร์ม – แอชเบอร์ตั้น –ไคร้สท์เชิร์ช

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿92,900/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
09:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
12:15 น. ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 975
15:40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่สนามบินประเทศสิงคโปร์
19:45 น. ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297
เวลา ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง  –  แอชเบอร์ตั้น
09:30 น. เดินทางถึง เมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ นิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่“เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง  ชมความงามของ แม่น้ำเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน้ำ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ช
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก      ASHBURTON HOTELหรือเทียบเท่า
เวลา แอชเบอร์ตั้น – เมารากิ – ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค 
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดะนีดิน แวะชมหาดเมารากิที่มีลักษณะหาดทรายมีหินรูปทรงแปลกตาที่หาชมได้ยากและไม่มีที่ไดเหมือน มีลักษณะเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลปกคลุมกลาดเกลื่อนไปทั่วพื้นที่หาดทรายและโขดหิน  โดยคลื่นน้ำทะเลที่พัดสาดขึ้นลงหาดนี้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายหมื่นปี  
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางถึงสนามบิน เมืองดะนีดิน นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองดะนีดินเมืองที่เคยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทองและได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์ผ่านชมสถานที่สำคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นำท่านชม  ปราสาทลาร์นัค  (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตาให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย ปราสาทแห่งนี้อยู่บนเนิน
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก      SCENIC HOTEL DUNEDIN CITY หรือเทียบเท่า
เวลา ดะนีดิน – ควีนส์ทาวน์ - กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางออกจาก เมืองดะนิดิน เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.30 นาที) ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน้ำใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นหากมีเวลา นำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
- เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็ว และหมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้  
- ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน (การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่  สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย) 
- นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคาร    บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงายด้านล่างชมยอดเขาที่บ้านเมืองที่สวยงาม 
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก      MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่    เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ผ่านเขตป่าพรุป่าเบญจพรรณทุ่งกว้างเข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลกกล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณกัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง  และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านล่องเรือสำราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ    ธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของน้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่ เมือง ควีนส์ทาวน์ 
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
     ที่พัก      MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา ควีนสท์ทาวน์ – โอมาราม่า – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช    
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางผ่าน เมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ แวะฟาร์มแซลม่อน ให้ท่านได้อิสระในการชมฟาร์มเลี้ยงปลาแซลม่อนน้ำจืดและให้ท่านได้อิสระในการซื้อแซลม่อนคุณภาพสูงและรสชาติเยื่ยมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้ลิ้มรสแซลม่อนแสนอร่อยหรือจะซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านก็เป็นที่ยอดนิยมอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร บนปลายสุดของยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ 
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก      NOVOTEL CHRISTCHURCH HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช
      10:50 น.      ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 298
17:40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
     18:35 น.      ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978
20:00 น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา