โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight NZ 2020 เกาะเหนือ เกาะใต้ (สงกรานต์)

  • รหัสโปรแกรม : BWNZ-TG1552
  • สายการบิน : Thai Airways
  • เดินทางช่วง : เมษายน 2563
  • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight NZ 2020 เกาะเหนือ เกาะใต้ (สงกรานต์) ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight NZ 2020 เกาะเหนือ เกาะใต้ (สงกรานต์)
Highlights

- อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ 
- โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
-  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือ
- อะโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
- เมืองไคร้สท์เชิร์ช 

 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿110,900/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
15:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
18:45 น. ออกเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
เวลา อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง
10:45 น. เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า     การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ นำท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนั่บรถภ่านชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวนมาก  หลังจากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก      AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า
เวลา อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม ฟาร์ม 
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาค ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่าน  ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี  อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ          
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี 
     ที่พัก      ROTORUA MILLENNIUM HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อย ใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ที่มีถ้ำหนอนเรืองแสงอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจากนั้นนำ ท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสถานทีท่องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อีกแห่งที่พลาดไม่ได้ 
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์ 
18:00 น. ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เที่ยวบินที่ NZ563
19:25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมอาคารบ้านเรือนที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากมีแผ่นดินไหวเมื่อหลายปีก่อนและยังมีซากปรักหักพังหลงเหลืออยู่ให้เห็นบ้าง 
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก      RENDEZVOUSE  HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำ ฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปก คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กบริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ 
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
     ที่พัก      QUEENSTOWN  MILLENNIUM HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์   
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง  และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์    จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์บนเรือ
นำท่านล่องเรือสำราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของน้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ 
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก      QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค   
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912  ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม  
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย

หลังจากนั้นหากมีเวลา นำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
    เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ  หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้  
    ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน 
(การนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่  สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื้อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย) 
  นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา  730 เมตร  ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์  ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็น        อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดวิวเมืองที่สวยงาม

     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก      QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา ควีนส์ทาวน์– อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
        05:00 น.        นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองควีนส์ทาวน์
      06:40 น.      ออกเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ  NZ610
08:30 น. เดินทางถึง สนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ    (อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย)
     13:10 น.      ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 492
20:25 น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา