โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ฟิลิปินส์ เที่ยว PHILIPPINE กินไหม

  • รหัสโปรแกรม : PVPH-PR1363
  • สายการบิน : Philippine Airlines
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ฟิลิปินส์ เที่ยว PHILIPPINE กินไหม ทัวร์ฟิลิปินส์ เที่ยว PHILIPPINE กินไหม
Highlights

- ชมวิว 360 องศา ของ ภูเขาไฟตาอัล ที่เมืองตาไกไต
- ชม โบสถ์เซต์โจเซฟ เป็นสถานที่ยอดฮิต
- ชม สวนไรซาล สานสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมะนิลา
- ชม โบสถ์ซานอะกุสติน สถาปัตยกรรมของสเปน
- อิสระช้อปปิ้ง SM Mall of Asia เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿24,999/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 12 ต.ค. - 15 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 20 25,999.- 25,999.- 25,999.- 0.- 4,500.- -
จอง 2 พ.ย. - 5 พ.ย. 2562 20 24,999.- 24,999.- 24,999.- 0.- 4,500.- -
จอง 23 พ.ย. - 26 พ.ย. 2562 20 24,999.- 24,999.- 24,999.- 0.- 4,500.- -
จอง 7 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 2562 วันรัฐธรรมนูญ 20 25,999.- 25,999.- 25,999.- 0.- 4,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – มะนิลา - Tagaytay – Taal Lake and Volcano – San Jose Church - Las Pinas Bamboo Organ   
23:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาร์เตอร์ S สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ของสายการบิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
01:30 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ PR 741 AIR BUS A320 
05:45 น. ถึง สนามบินนานาชาตินินอย อากีโน มะนิลา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่มะนิลาต่างกว่าประเทศไทย 60 นาที) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สัปปะรดปลูกเรียงรายตามทาง เมืองตาไกไต ตั้งอยู่บนสันเขาสูง 2,200 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Volcano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นทุกท่านเดินทางไปยัง St. Joseph Parish Church โบสถ์เซนต์โจเซฟเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนที่เดินทางมายังฟิลิปปินส์ ภายในโบสถ์มีออร์แกนที่ทำมาจากไม้ไผ่ มีอายุเก่าแก่ราว 190 ปี ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับโบสถ์ โดยบาทหลวงชาวสเปน ทำจากท่อนไม้ไผ่ประมาณ 800 ท่อ ผู้มีพรสวรรค์ทั้งทางด้านดนตรีและสถาปนิกในทุกๆ ปี จะร่วมกับโบสถ์แห่งนี้จัดเทศกาลออร์แกนไม้ไผ่นานาชาติขึ้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Kimberly Malila Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา Rizal Park – intramuros - Fort Santiago – San Agustin Church – Manila American Cemetery – Ayala Triangle Gardens - Mall of Asia         
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเปนที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล ( Jose Rizal ) ผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี้ ยังเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงมีความสำคัญต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกที่ใช้เป็นหลักกิโลเมตรแรกสำหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั้นนำท่านชม อินทรามูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มีกำแพงล้อมรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผู้ถูกจองจำที่นี่จนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบสถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Manila American Cemetery and Memorial หรือ สุสานและอนุสรณ์สถานทหารอเมริกันประจำกรุงมะนิลา สร้างขึ้นเพื่อให้วีรบุรุษสงครามของฟิลิปปินส์ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 นอนหลับอย่างสงบ ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพที่ใหญ่มาก และมีการจัดการที่ดี มีการดูแลทุ่งหญ้าและต้นไม้ใหญ้ให้ดูร่มรื่น สุสานแห่งนี้มีพื้นที่ 152 เอเคอร์ ถือเป็นสุสานและอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดหากพิจารณาจากจำนวนของหลุมศพและจำนวนผู้สูญหายที่มีบันทึกไว้ที่อนุสรณ์สถาน พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นสุสานทหารอเมริกันแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศิลาฤกษ์จำนวนประมาณ 17,000 แผ่นจารึกเพื่อรำลึกถึงทหารทั้งที่ทราบชื่อและไม่ทราบชื่อที่สู้รบอย่างกล้าหาญเมื่อเจ็ดทศวรรษก่อนหน้านี้ พื้นที่หลุมศพแบ่งออกเป็น 11 ส่วนในขนาดต่าง ๆ กันล้อมรอบเนินสูงใจกลางอนุสรณ์สถาน ลานอนุสรณ์สถานประกอบไปด้วยโบสถ์และลานกว้างแบบครึ่งวงกลมสองส่วน ภายในพื้นที่มีจัดแสดงแผนที่จุดสู้รบและการเคลื่อนกำลังพลภายในและรอบ ๆ ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2 จุดที่น่าสะเทือนใจของอนุสรณ์สถานแห่งนี้น่าจะเป็นรายชื่อของทหารที่สูญหาย ที่จารึกไว้บนผนังบริเวณลานครึ่งวงกลม รายชื่อเหล่านี้ได้ถูกจารึกไว้เพื่อรำลึกถึงความเสียสละของทหารเป็นจำนวนมาก ทหารเหล่านี้ได้ร่วมกันปกป้องอิสรภาพและเสรีภาพคือวีรบุรุษผู้กล้าหาญและผู้ที่รักครอบครัวของเขา จากนั้นนำทุกท่าน เยี่ยมชม Ayala Triangle Gardens ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นสนามบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของกรุงมะนิลาตั้งอยู่ในเขต Hacienda de San Pedro de Macati อันกว้างใหญ่ เมื่อสนามบินถูกปลดประจำการในปี 1948 สถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาไปเป็นย่านการค้า หอควบคุมสนามบินถูกดัดแปลกลายเป็นหอสมุดมรดกแห่งฟิลิปปินส์ จากนั้นนำทุกท่าน อิสระช้อปปิ้ง SM Mall of Asia เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย(พื้นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า Brand name หรือเลือกซื้อของฝากต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พี่พัก Kimberly Malila Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา Corregidor Island – อุโมงค์มาลินตา –อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2 – มะนิลา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังท่าเทียบเรือเพื่อเดินทางทางน้ำเพื่อไปเยี่ยมชม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 – 1.30 ช.ม.) เกาะคอร์เรฮิดอร์ (Corregidor Island) เกาะคอร์เรฮิดอร์ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวมะนิลา ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 48 ก.ม. ที่จริงแล้วเกาะคอร์เรฮิดอร์เมื่อรวมกับเกาะคาบาลโลที่อยู่ใกล้เคียงเป็นปล่องภูเขาไฟเรียกว่า Corregidor Caldera ซึ่งปะทุครั้งหลังสุดเมื่อล้านปีก่อน ถึงแม้ว่าเกาะคอร์เรฮิดอร์หรือ Fort Mills หรือฉายาว่า The Rock จะมีพื้นที่ยาวเพียง 6.5 ก.ม. กว้าง 2 ก.ม. แต่ก็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะปราการป้องกันอ่าวมะนิลา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาะคอร์เรฮิดอร์มีบทบาทสำคัญเมื่อประเทศฟิลิปปินส์ถูกรุกรานโดยกองทัพญี่ปุ่นและต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพ เกาะคอร์เรฮิดอร์ถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงหลังของสงคราม ซากปรักหักพังที่เหลืออยู่บนเกาะเป็นอนุสรณ์สำหรับกองทัพอเมริกัน ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ที่รวมรบหรือเสียชีวิตบนเกาะแห่งนี้ เกาะคอร์เรฮิดอร์จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉพาะผู้รักสันติภาพและอิสรภาพ จุดท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะได้แก่ Pacific War Memorial มีหลังคาโดมและแท่นบูชาหินอ่อน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชมอุโมงค์มาลินตายาว 830 (มีการแสดงโชว์แสงสีเสียง) อุโมงค์มาลินตาสร้างในปี ค.ศ. 1922 และสร้างเสร็จสิ้นในปี 1932 อุโมงค์ที่ซับซ้อนนี้วัดความยาวจากทิศตะวันออกไปตะวันตกได้ 836 ฟุต กว้าง 24 ฟุต และมีอุโมงค์ย่อยแตกออกไปคล้ายก้างปลาจำนวน 13 อุโมงค์ทางทิศเหนือและ 11 อุโมงค์ทางทิศใต้ รวมเป็น 24 อุโมงค์ย่อง มีอุโมงค์ขนานกับอุโมงค์หลักเชื่อมอุโมงค์ย่อยทั้งหมด ทำให้ข้างในไม่มีทางตัน ผนังอุโมงค์ฉาบด้วยคอนกรีต พื้นและทางโค้งเหนือศรีษะมีเครื่องระบายอากาศและมีรถไฟฟ้ารางคู่แล่นผ่านอุโมงค์หลัก อุโมงค์มาลินตาเป็นหลุมหลับภัยจากระเบิดสำหรับโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียงระหว่างสงครามด้วย นอกจากนั้น ในบ่ายวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1941 Manuel Quezon และ Sergio Osmena ได้ทำพิธีปฎิญาณเข้ารับตำแหน่งและประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสมัยที่สองหน้าปากทางเข้าอุโมงค์มาลินตาด้านตะวันตกด้วย และ Filipino Heroes Memorial รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงเรื่องราวการสู้รบต่างๆ ในประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ (มีการแสดงโชว์แสงสีเสียง) ชมการจัดวางปืนใหญ่ในสมัยสงครามโลก The Gun emplacement เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดฉากขึ้น ในปี 2484 เกาะแห่งนี้ถูกจัดวางปืนใหญ่เพื่อเตรียมการป้องกันเต็มรูปแบบ ในที่นี้ท่านจะได้พบกับปืนใหญ่รูปแบบต่างๆ ในสมัยสงครามโลก ประกอบด้วยปืนและปืนชายฝั่งทะเล 56 กระบอก ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของป้อมปราการของเกาะ Corregidor จากนั้นนำท่านชม Filipino-american Friendship garden อุทยานมิตรภาพฟิลิปปินส์ อเมริกันถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเป็นมิตรภาพและประสบการณ์ของชาวฟิลิปปินส์และชาวอเมริกันที่ต่อสู้ร่วมกันในสงครามแปซิฟิกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในฟิลิปปินส์ รูปปั้นนี้มีชื่อว่า “ Brothers in Arms " ซึ่งเป็นรูปทหารอเมริกันที่สนับสนุนทหารฟิลิปปินส์ที่บาดเจ็บสาหัส
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมะนิลา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พี่พัก Kimberly Malila Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา มะนิลา – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินินอย อากีโน่ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
14:25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 736 AIRBUS 320
  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา