โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์รัสเซีย Russia Cool Cool for You

  • รหัสโปรแกรม : SMRU-W51185
  • สายการบิน : Mahan Air
  • เดินทางช่วง : เมษายน 2562
  • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ทัวร์รัสเซีย Russia Cool Cool for You ทัวร์รัสเซีย Russia Cool Cool for You
Highlights

- ถ่ายภาพกับ พระราชวังไม้ Kolomenskoye Wooden Palace 
- แวะสวน Tsaritsyno Park
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม สแปร์โร่ฮิลล์ เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโคว์
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿32,555/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562 วันแรงงาน 25 33,555.- 33,555.- 32,555.- 12,900.- 7,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
19:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Mahan Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน **
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
23:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยเที่ยวบินที่ W5050
เวลา เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต - วิหารเซนต์ซาเวียร์
03:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
08:00 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5084
10:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน วนูโคโว หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ทีสุดของยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี นำท่านสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ Sparrow Hill จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต ย่านการค้า มีของซื้อของขายมากมายเป็นถนนที่ขึ้นชื่อของกรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ St. Saviour Cathedral เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ สร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - VDNKh - Worker & Peasant Monument - Ostankino TV Tower
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส Zagorsk เดินทางออกจากกรุงมอสโคว์ ชมโบสถ์เก่าแก่ที่ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด ชั้นล่างเป็นห้องครัวสำหรับทำอาหารให้กับคนจน จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ Assumption Church สร้างเลียนแบบโบสถ์ที่พระราชวังเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูร้อน และชม โบสถ์ทรินิตี้ Holy Trinity สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์เจียส ผู้ก่อตั้งเมืองซากอร์ส ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพของท่าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument หรือ Worker and Kolkhoz Woman  มีขนาด 24.5 เมตร ทำจากสแตนเลสสตีลที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่านักบินอวกาศของรัสเซีย จากนั้นพาทุกท่าน ชม สวนสาธารณะ VDNKh (Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva) ที่เป็นอุทยานขนาดใหญ่รำลึกกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีคนวางแผงขายของ และผู้คนเดินทางมาพักผ่อนเที่ยวชมความอลังการของสวน จากนั้นพาทุกท่านชม หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino TV Tower ให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูงน่าหวาดเสียว ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์จำนวนมากไปยังบ้านเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปที่จุดชมวิวของหอส่งสัญญาณนี้เพื่อรับชมความบันเทิงสดในรูปแบบของทิวทัศน์สุดอลังการ หอส่งสัญญาณนี้โดดเด่นอยู่บนเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหนึ่งในอาคารที่ยืนอยู่ด้วยตัวเองที่สูงที่สุดในโลก หอนี้เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitine แต่ผู้นำโซเวียต Nikita Khruschev ได้ทำการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์นี้ทำให้สถาปนิกผู้นี้วางหมวกไว้ใต้หินที่ฐานหอเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความเคารพต่อผู้นำ ยืนที่ฐานเพื่อชื่นชมขนาดอันน่าประทับใจของโครงการที่มีต้นทุนสูงถึง 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Izmailovo Gamma   หรือเทียบเท่า
เวลา สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ การตกแต่งภายในของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั้งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง นำท่านชม พระราชวังเครมลิน Kremlin Palace สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ ของรัสเซีย จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ Assumption Cathedral สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สีทองอร่ามสวยงาม ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล โบสถ์ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตัน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม จัตุรัสแดง Red Square เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ๆ และการชุมนุมต่างๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน Lenin Mausoleum และ วิหารเซนต์บาซิล Saint Basil's Cathedral ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงามขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลก และจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำภายในห้างกุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองที่มีความสวยงามโดดเด่น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องงสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุมหรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากุม มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค เช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึกซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Izmailovo Gamma หรือเทียบเท่า
เวลา อิสเมโลฟสกายา เครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟกี้ - Kolomenskoye Wooden Palace - Tsaritsyno Park - Triumphal Arch - Poklonnaya Hill
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาทุกท่านชม อิสเมโลฟสกายา เครมลิน Izmailovsky Kremlin บางทีก็เขียนว่า Izmaylovo Kremlin ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโคว กลุ่มอาคารสีขาวที่มีรูปทรงสวยงามหลากสไตล์ โดดเด่น ให้ท่านได้ถ่ายรูปชมบรรยากาศ และได้เวลาเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้ Izmailovsky Market ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ทุกถ่ายภาพกับ Kolomenskoye Wooden Palace พระราชวังนี้สวยแปลกตากว่าพระราชวังที่เราเห็นในรัสเซียเนื่องจากเป็นวังที่ทำจากไม้และไม่ได้ใช้ตะปู วังนี้เป็นของท่านซาร์อเล็กซี่ที่ 1 (Tsar Alexis I) ที่ได้รับการยกย่องจากชาวต่างชาติที่ได้พบเห็นว่าสวยงามมากๆ เป็นสิ่งก่อสร้างจากไม้ที่อลังการอีกสถานที่หนึ่ง จากนั้นพาทุกท่านชม Tsaritsyno Park สวนที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงมอสโคว โดยสวนแห่งนี้มีสภาพภูมิศาสตร์ที่สวยงาม มีพิพิธภัณฑ์และอาคารทางสถาปัตยกรรมที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่18 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งที่ประทับของจักรพรรดินีแคทเธอรีนที่ 2 (Empress Catherine II) แต่การก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ และได้หยุดลงหลังจากพระนางทรงสิ้นพระชนม์ โดยอาคารต่างๆไม่ได้รับการต่อเติมและถูกทิ้งร้างไว้มากกว่า 200 ปี จนได้มีการมาบูรณะซ่อมแซมจนเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปี 2005-2007 กลายเป็นสถานีที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของมอสโก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อย พาทุกท่านถ่ายรูปอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ประตูชัย Triumphal Arch ถูกสร้างใน ค.ศ. 1829-1834 ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัส Tverskaya โดยถูกสร้างแทนประตูชัยเก่าที่สร้างจากไม้ในปี ค.ศ. 1814 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Poklonnaya Hill อีกมุมของรัสเซียที่สามารถชมวิวเมืองจากความสูง 171 เมตร จากระดับนํ้าทะเลแวะถ่ายรูปกับอารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขังพระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสําหรับสุภาพสตรีคนสําคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 นางไรซ่ากอบาชอพ
ที่พัก Hotel Izmailovo Gamma  หรือเทียบเท่า
เวลา มอสโคว์ - เตหะราน (อิหร่าน)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน วนูโคโว กรุงมอสโคว์
11:30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5085
16:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
22:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5051
เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
07:25+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา