โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์รัสเซีย Blue Eye of Baikal

  • รหัสโปรแกรม : SMRU-S71335
  • สายการบิน : Siberia Airlines
  • เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2563
  • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย Blue Eye of Baikal ทัวร์รัสเซีย Blue Eye of Baikal
Highlights

- ชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย 
- นั่ง รถลากเลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์
- ขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี้
- ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ชมสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด
- ชม พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย 
- ชม น้ำแข็งสีคราม Blue Ice ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา
- ชม หินสามหนุ่มสามมุม ผืนน้ำสีฟ้าบริเวณ Uzyty Bay
- ชม แหลมบูรคาน แหลมโคบอย

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿55,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 6 ก.พ. - 11 ก.พ. 2563 วันมาฆบูชา 20 55,900.- 55,900.- 54,900.- 0.- 8,900.- -
จอง 13 ก.พ. - 18 ก.พ. 2563 20 54,900.- 54,900.- 53,900.- 0.- 8,900.- -
จอง 20 ก.พ. - 25 ก.พ. 2563 20 57,900.- 57,900.- 56,900.- 0.- 8,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เอียร์คุตสค์
13:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน ไซบีเรีย แอร์ไลน์ (S7)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
16:35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองเอียร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบินที่ S7762 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*** (ประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กำหนดให้โหลดกระเป๋าท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จึงขอให้ทุกท่านคำนวณน้ำหนักกระเป๋าให้ดี)
23:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองเอียร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) เป็นเมืองสำคัญที่สุดในเขตไซบีเรียตอนใต้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบไบคาลเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายระหว่างรัสเซียตะวันออก จีน มองโกเลีย และทิเบต จนได้สมญานามเปรียบเป็น “กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
ที่พัก Angara หรือเทียบเท่า
เวลา พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy - นั่งรถสุนัขลากเลื่อน - Listvyanka - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - เนินเขาเชียร์สกี้ - ตลาดปลา - เอียร์คุตสค์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า Listvyanka (ระยะทาง 70 กม.) ระหว่างทางพาทุกท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy (ระยะทาง 47 กม.) จาก Baikal Highway เป็นพิพิธภัณฑ์แบบ Open Air ที่ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซียเกี่ยวกับการเกษตร และมานุษยวิทยา ศตวรรษที่ 17-20 เข้าชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไซบีเรียน และการก่อสร้างงานไม้แบบไซบีเรียนใน ศตวรรษที่ 17-19 ของ Buryat, Evenk และ Tofalar จากนั้นนำท่านสู่ ลานหิมะกลางแจ้ง ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถลากเลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหด โลดแล่นไปบนทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ ตามแนวป่าสนไทก้าอย่างสนุกสนาน เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยออกเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบไบคาลระหว่างทางชมวิว แม่น้ำอังการา Angara River แม่น้ำสายยาวที่สุด โดยมีความยาวถึง 1,779 กิโลเมตร และมีความสำคัญมากในเขตไซบีเรีย เป็นแม่น้ำเพียงสายเดียวที่ไหลออกจากทะเลสาบ รับฟังเรื่องราวตำนานความเชื่อของทะเลสาบไบคาลที่ได้สมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่ง ไซบีเรีย หรือ ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย ด้วยความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่แสนรื่นรมย์ องค์การยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบไบคาลเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1996
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าแบบนั่งห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ ไบคาลจากชายฝั่งด้านทิศตะวันตก จากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมา และข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบไบคาล ชมพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ำพันธุ์น้ำจืดที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก (แมวน้ำสายพันธุ์ทั่วไปจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำเค็ม) ชม แบบจําลองเมืองเอียร์คุตสค์ และนิทรรศการจําลองสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาลที่จะทําให้เห็นถึงความน่าทึ่งของการเกิดทะเลสาบย้อนกลับไปถึง 25 ล้านปี ทําให้ทะเลสาบแห่งนี้มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกรวมทั้งเรื่องราวการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนในไซบีเรียและบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านเดินทางไป ตลาดปลา Fish & Souvenirs Market ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมูลมีทั้งแบบสด แบบรมควัน และแบบแห้ง นอกดจากนี้ยังมีของที่ระลึกเช่นตุ๊กตาแม่ลูก ถุงเท้าวูล หมวกวูล ถุงมูลต่างๆ ขาย จากนั้นพาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเอียร์คุตสค์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Angara   หรือเทียบเท่า
เวลา เอียร์คุตสค์ - ชมเมืองเอียร์คุตสค์ - เกาะโอลคอน - โกลเดน ฮอร์ด เอ็ดโนพาร์ค - Khuzhir Village
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมภายในตัวเมืองเอียร์คุตสค์ ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำอังการ่า Angara River ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสายใหญ่เยนิไซ Yenisei River ซึ่งไหลต่อลงสู่มหาสมุทรอาร์กติก และเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับห้าของโลก นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่าง เช่น ชมวิวบริเวณริม แม่น้ำอังการา ชม เขตประวัติศาสตร์ ย่าน 130 ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18 “ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ที่รายรอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19 เปลวไฟนิรันดร์ ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงทหารเกณฑ์จากดินแดนไซบีเรียผู้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองเมนสกี ซึ่งเป็นอาคารที่เคยถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซียและโซ อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ ผู้ก่อตั้งเมืองอิรคุตสก์ ชม ประตูชัยมอสโคว์ อนุสรณ์แห่งการครองราชย์ครบ 10 ปี ของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1 Kazan church โบสถ์สีแดงส้มที่มียอดโดมสีฟ้าตัดกัน โบสถ์เก่าแก่แห่งนี้สร้างในช่วงปี 1885-1892 สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในสวยงามมาก เป็นต้น นำท่านแวะ โกลเดนฮอร์ด เอ็ดโนพาร์ค Golden Horde Ethnopark เป็นศูนย์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนพื้นเมือง ตั้งอยู่ในหุบเขาอันงดงามระหว่างทางไปยังทะเลสาบไบคาล ชม กระโจม Yurts ของชาติพันธุ์เผ่าบูร์ยัต Buryat เจาะลึกวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชม ศิลปะหัตถกรรมของช่างฝีมือท้องถิ่น เลือกซื้อของขวัญของที่ระลึก ร่วมชม การแสดงพิธีกรรม การเต้นรำและเล่นเกมสนุกๆ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก แซนด์วิช ซุปปลาร้อนๆ ขนมปัง ชาร้อน)
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน Olkhon Island เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 730 ตารางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวบูร์ยัต Buryat ที่นับถือศาสนาพุทธ และมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย 
“มกราคม – ต้นกุมภาพันธ์” นำท่านเดินทางข้ามฝั่งสู่เกาะโอลคอนด้วย เรือยางขับเคลื่อนด้วยใบพัด Hovercraft Boat เรือสามารถวิ่งได้ทั้งบนผิวน้ำ หิมะ และพื้นน้ำแข็ง (ระยะทาง 165 กม. / เรือวิ่ง 5 ชั่วโมง) จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้รัสเซียแท้ Uaz ในการเดินทางบนเกาะ 
“กลางกุมภาพันธ์ – มีนาคม” ในช่วงฤดูหนาวที่ทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง เราจะเดินทางโดยรถตู้รัสเซียแท้ Uaz สมรรถนะสูง ขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านคูเซอร์ Khuzhir Village โดยนั่งรถ Uaz บนเกาะโอล์คฮอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจาก เหนือ-ใต้ จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร เรือเทียบท่า นำท่านขึ้นบก เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศั
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotei หรือเทียบเท่า
เวลา แหลมบูรคาน - แหลมโคบอย - เกาะโอล์คฮอนตอนใต้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งรถ Uaz รถตู้ขับเคลื่อน 4 ล้อ สายพันธุ์รัสเซีย ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บน เกาะมีลักษณะของ ที่ราบ แผ่นน้ำแข็ง ภูเขา และเนินดินผสมกัน ละในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ชม แหลมโคบอย Koboi Cape ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลโอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งทางตอนเหนือของเกาะ น้ำในทะเลสาบจะลึกกว่า และมีสีเข้มกว่าตอนใต้ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวทะเลสาบน้ำแข็งสีฟ้าที่กว้างสุดตา รวมถึงถ้ำน้าแข็ง ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งงอก น้ำแข็งย้อย สีขาวฟ้าสวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย จากนั้นนำท่านชม น้ำแข็งสีคราม Blue Ice ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา ชม น้ำแข็งโซดา โดยเป็นน้ำแข็งที่จับตัวแข็งในขณะที่มีฟองผุดขึ้นมาจากใต้น้ำ นับได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามจนไม่สามารถอธิบายได้ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็น น้ำแข็งสีฟ้า หรือ Blue Ice เป็นน้ำที่ใสมากและคุณภาพของแร่ธาตุในน้ำ (ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใสเป็นอับดับ 1 ของโลก มีประวัติยาวนานกว่า 25 ล้านปี ในปี 1996 ได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การ UNESCO)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก แซนด์วิช ซุปปลาร้อนๆ ขนมปัง ชาร้อน)
จากนั้นนำท่านชม หินจระเข้ Crocodile Rock และ หินสิงโต Lion Rock ที่อยู่ทางด้านเหนือของเกาะ ชม แหลมบูรคาน Burkhan Cape ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียที่เป็นที่ตั้งของ โขดหินชามาน Shaman Rock หินผาที่ตั้งตระหง่านยื่นออกไปกลางทะเลน้ำแข็ง โขดหินชามานแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีตามความเชื่อของคนท้องถิ่น (ลัทธิซามาน) ก่อนที่ศาสนาพุทธจากทิเบตจะเข้ามาเผยแพร่ยังบริเวณนี้ ชม หินสามหนุ่มสามมุม Three Brother Rock ผืนน้าสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ Uzyty Bay เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้าในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้าแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80–250 เซนติเมตร ซึ่งรถ Uaz ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็ง (หมายเหตุ พื้นน้ำแข็งบนพื้นผิวทะเลสาบอาจมีรอยแยก รถอาจสัญจรผ่านไม่ได้ในบางพื้นที่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้รถของนักท่องเที่ยวเข้าชมจุดท่องเที่ยวบางจุด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก Hotei หรือเทียบเท่า
เวลา เอียร์คุตสค์ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม แหลมคอร์กอย Khorgoy  ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการพบ “ซากกำแพงหินโบราณ” ที่สันนิษฐานว่าอาจเคยใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกในอดีต และเดินทางต่อไปยังเกาะ Ogoy ซึ่งอยู่ระหว่าง Cape Shara-Shulun ทางด้านตะวันตกของเกาะโอคอน ให้ท่านได้ขึ้นไปชม Buddhist Stupa ซึ่งอยู่ ณ จุดสุงสุดของ เกาะโอกอย Ogoy เป็นเจดีย์สไตล์ทิเบต สูง 8 เมตร ประดิษฐานบนเกาะเมื่อปี 2005 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาจะมาเดินวนรอบทำสมาธิและชมวิวทะเลสาบไบคาลกัน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบปิกนิก แซนด์วิช ซุปปลาร้อนๆ ขนมปัง ชาร้อน)
หลังอาหารนำท่านนั่งรถ Uaz เพื่อเดินทางกลับลงมาทางด้านใต้ของเกาะ ออกจากเกาะโอล์คฮอน จากนั้นนำท่านขึ้นรถบัสทีจอดรออยู่บนฝั่ง และนำท่านเดินทางกลับ เมืองอีร์คุตสค์ Irkutsk (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) (หมายเหตุ พื้นน้ำแข็งบนพื้นผิวทะเลสาบอาจมีรอยแยก รถอาจสัญจรผ่านไม่ได้ในบางพื้นที่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้รถของนักท่องเที่ยวเข้าชมจุดท่องเที่ยวบางจุด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Angara  หรือเทียบเท่า
เวลา เอียร์คุตสค์ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07:00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
10:10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ไซบีเรีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7761 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.20 ชม.) ***บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง***
15:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา