โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์สิงคโปร์ HILIGHT SINGAPORE

  • รหัสโปรแกรม : B2SG-SQ1211
  • สายการบิน : Singapore Airlines
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - กันยายน 2562
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ HILIGHT SINGAPORE ทัวร์สิงคโปร์ HILIGHT SINGAPORE
Highlights

- เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าขึ้น Super Tree)
- สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
- ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด 
- ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์
- พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI
- มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป -กลับ
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿16,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 11 พ.ค. - 13 พ.ค. 2562 วันพืชมงคล 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 18 พ.ค. - 20 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 25 17,900.- 17,900.- 16,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 24 พ.ค. - 26 พ.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 7 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 8 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 15 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 21 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 22 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 28 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 5 ก.ค. - 7 ก.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 6 ก.ค. - 8 ก.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 12 ก.ค. - 14 ก.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 13 ก.ค. - 15 ก.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 14 ก.ค. - 16 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 15 ก.ค. - 17 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 16 ก.ค. - 18 ก.ค. 2562 วันอาสาฬหบูชา 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 20 ก.ค. - 22 ก.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 26 ก.ค. - 28 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 27 ก.ค. - 29 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 25 18,900.- 18,900.- 17,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 28 ก.ค. - 30 ก.ค. 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 2 ส.ค. - 4 ส.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 3 ส.ค. - 5 ส.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 9 ส.ค. - 11 ส.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 10 ส.ค. - 12 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 25 18,900.- 18,900.- 17,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 11 ส.ค. - 13 ส.ค. 2562 วันแม่แห่งชาติ 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 16 ส.ค. - 18 ส.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 17 ส.ค. - 19 ส.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 23 ส.ค. - 25 ส.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 24 ส.ค. - 26 ส.ค. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 6 ก.ย. - 8 ก.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 7 ก.ย. - 9 ก.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 13 ก.ย. - 15 ก.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 14 ก.ย. - 16 ก.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 20 ก.ย. - 22 ก.ย. 562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 21 ก.ย. - 23 ก.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 27 ก.ย. - 29 ก.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -
จอง 28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562 25 16,900.- 16,900.- 15,900.- 4,500.- 6,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์
07:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 5 เคาน์เตอร์ K สิงคโปร์ แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09:45 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์  โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ973
13:15 น. เดินทางถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนั้นนำทุกท่าน ท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์ เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ให้ท่านได้ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super treeคู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree)สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดยอุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้งเย็น) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ ให้เดินชม (ไม่รวมค่าเข้าชม Flower Dome และ Cloud Forest 28เหรียญ ประมาณ 728บาท) จากนั้นเข้าสู่ท่าเรือคลาร์กคีย์ “Clarke Quay”สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นำท่านล่องเรือ “Bumboat” (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำใจกลางสิงคโปร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
อิสระท่านที่ “มารีน่าเบย์แซนส์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Parkตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 23เหรียญ ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ สกาย พาร์ค นี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง 200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่าเบย์แซนส์คาสิโน”ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล็คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโล และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ำกว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) สำหรับนักช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonderful Light Show การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 
ที่พัก PARK AVENUE HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา Universal Studios Singaporeเต็มวัน (รวมค่าเข้า)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower 
1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก 
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า 
3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar 
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่ 
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม 
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี 
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความอลังการระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ำกว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
*** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park  (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD)***จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำสามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
     ค่ำ      อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
     ที่พัก      PARK AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว– ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่นซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า (หมายเหตุ : เมอร์ไลอ้อน ปิดปรับปรุง ตั้งแต่ 01 ตุลาคม - 09 ธันวาคม 2561) มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน นำท่านแวะชม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทคสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม
     เที่ยง   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18:45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978
20:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา