โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์เกาหลี AUTUMN SEOUL SEOUL

  • รหัสโปรแกรม : SMKR-LJ1331
  • สายการบิน : Jin Air
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี AUTUMN SEOUL SEOUL ทัวร์เกาหลี AUTUMN SEOUL SEOUL
Highlights

- ชมวิวบน สะพาน Gamaksan Suspension Bridge
- สัมผัสบรรยากาศ สุดฟิน Jingwansa Temple
- ปักหมุด หมู่บ้านโบราณ Eunpyeong Hanok Village
- ถ่ายรูปเนินคอสมอสบานๆ ใจกลาง Olympic Park   
- ท่องอาณาจักร Lotte World + Lotte Aquarium 
- ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง, ฮงแด

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿14,888/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 2 ต.ค. - 6 ต.ค. 2562 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 4 ต.ค. - 8 ต.ค. 2562 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 6 ต.ค. - 10 ต.ค. 2562 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 8 ต.ค. - 12 ต.ค. 2562 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
เต็ม
10 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 25 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 12 ต.ค. - 16 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 14 ต.ค. - 18 ต.ค. 2562 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2562 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 18 ต.ค. - 22 ต.ค. 2562 25 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 20 ต.ค. - 24 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 22 ต.ค. - 26 ต.ค. 2562 วันปิยมหาราช 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 24 ต.ค. - 28 ต.ค. 2562 25 17,888.- 17,888.- 17,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 26 ต.ค. - 30 ต.ค. 2562 25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 27 ต.ค. - 31 ต.ค. 2562
*LJ004/LJ003
25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 16,888.- 16,888.- 16,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 1 พ.ย. - 5 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 15,888.- 15,888.- 15,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 3 พ.ย. - 7 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 5 พ.ย. - 9 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 7 พ.ย. - 11 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 15,888.- 15,888.- 15,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 9 พ.ย. - 13 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 11 พ.ย. - 15 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 13 พ.ย. - 17 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 15,888.- 15,888.- 15,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 15 พ.ย. - 19 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 15,888.- 15,888.- 15,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 17 พ.ย. - 21 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 19 พ.ย. - 23 ต.ค. 2562
*LJ004/LJ003
25 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 15,888.- 15,888.- 15,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 23 พ.ย. - 27 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 25 พ.ย. - 29 พ.ย. 2562
*LJ004/LJ003
25 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562
*LJ004/LJ003
25 14,888.- 14,888.- 14,888.- 6,500.- 5,900.- -
จอง 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2562
*LJ004/LJ003
25 15,888.- 15,888.- 15,888.- 6,500.- 5,900.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ​   
19:00 น./ 21:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า ..... เคาน์เตอร์ ..... สายการบิน Jin Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
22:25 น. อกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ004 
เวลา อินชอน - สะพานแขวนคัมอักซาน - วัดจินกวานซา - หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง 
01:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ002 
05:40 น./ 08:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่ เมืองพาจู จังหวัดคยองกีโด ชมวิว สะพานแขวนคัมอักซาน Gamaksan Suspension Bridge สะพานแขวนที่ทอดยาว 150 เมตรข้ามหุบเขา Silmari สะพานแขวนคัมอักซานได้แรงบันดาลใจจากการสร้าง โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการของสะพานว่า Gloucester Heroes Bridge ซึ่งก็คือกองพันที่ 1 แห่งกองทหารรักษาการณ์ Gloucester แห่งกองทัพอังกฤษที่ต่อสู้ในสงครามเกาหลี พร้อมด้วยกลุ่ม Mortar Platoon ที่ 170 กองพันที่ 1 ต่อสู้กับฝ่ายของกองทัพคอมมิวนิสต์ประเทศจีน สะพานนี้จึงเปรียบเสมือนการระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาที่ทางประเทศเกาหลีใต้จะไม่มีวันลืม เดินทางสู่ วัดจินกวาน Jingwansa Temple ซากรุงโซล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงโซล เป็น 1 ใน 4 วัดสำคัญประจำกรุงโซล สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยกษัตริย์เซจง ทรงได้สร้างห้องสมุดขงจื๊อขึ้นมาแต่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามเกาหลี ต่อมาได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นอาคารในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าเเก่ เเละมีบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นอย่างมาก เพราะเเวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติบุคฮันซานอีกด้วย ถือว่าเป็นอีกจุดท่องเที่ยวที่น่ามาชมอีกเเห่งหนึ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี)
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง Eunpyeong Hanok Village เป็นหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีภูเขาโอบล้อม บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบ ภายในหมู่บ้านมีคาเฟ่ในสไตส์ฮันอก ทั้งแบบดั้งเดิมและผสมผสานสมัยใหม่อย่างลงตัว สามารถเดินได้เพลินๆสบายๆ มีร้านอาหาร คาเฟ่ เก๋ๆสวยๆ และยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกด้วย
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี)
     ที่พัก      Galaxy Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา Cosmetic Center - ท่องอาณาจักรล๊อตเต้ (Lotte World + Aquarium) - ตลาดฮงแด   
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ Cosmetic Center ท่านสามารถ ชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสำอางเคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางยอดนิยมของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิ หน้ากาก Led ช่วยลด ฝ้า กระ, Dewins ครีมหอยทาก, Aloevera Gel, Dr.Rojukiss, โบท็อก เป็นต้น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ Lotte World เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ที่นี่มีทั้งสวนสนุกในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน Seokchon Lake โดยสัญลักษณ์หรือมาสคอตประจำสวนสนุกแห่งนี้คือคู่รักแรคคูนที่ชื่อ Lotty และ Lorry นั่นเอง
     เที่ยง      อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ให้ท่านได้เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Lottte World Aquarium ที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดตามแม่น้ำ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลัก โซนที่สามคือ Amazon River ในโซนนี้ก็จะมีปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่ว่ายน้ำไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้ โซนต่อไป โซนที่ 6 ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอลทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น้ำตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได้สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิ้น ท่านจะได้เพลินเพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเลอย่างแน่นอน ช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ย่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณ ด้านหน้าของมหาวิทยาลัย ฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย 
     ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค ไก่ผัดกับวุ้นเส้นซอสดำ)
     ที่พัก      Galaxy Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - ดิวตี้ฟรี - N Seoul Tower - เมียงดง
     เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปชม ศูนย์โสม Ginseng หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ศูนย์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง Herb Red Pine Shop นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น 
     เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู บิบิมบับ)
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นที่ หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower  ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) อิสระช้อปปิ้งย่าน เมียงดง Myeongdong สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบ
     ค่ำ      อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
     ที่พัก      Galaxy Hotel  หรือเทียบเท่า
เวลา ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอเมทิส - Olympic Park - Supermarket
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู Herb (Hergaenamu) Shop ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst Shop แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ นำท่านเดินทางสู่ Olympic Park นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวกรุงโซล เเละเป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวชมความสวยงาม ทั้งธรรมชาติที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงาม และยังเป็นจุดที่สวยอีกแห่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่นี่ก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนที่น่าสนใจ เช่น เนินดอกคอสมอส สีเหลืองอร่าม เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ , Rose Garden สวนกุหลาบหลากพันธุ์หลากสีสัน ที่มีมากถึง 146 สายพันธุ์, แลนด์มาร์ค Olympic Park อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด คือ One tree Hill ด้วยเอกลักษณ์ของสวนสีเขียว ที่มีต้นไม้ตั้งตระหง่านโดเดี่ยว ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นที่นิยม ด้วยความแปลก นิยมมาถ่ายรูป ถ่าย MV **หากไม่สามารถชมสวนโอลิมปาร์คได้ทางบริษัทจะปรับโปรแกรมเป็น Gimpo outlet แทน** จากนั้นให้อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง Gimpo Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ
     เที่ยง   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี)
หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยาน อินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ร้านละลายเงินวอน Supermarket เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้านที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก
17:10 น./ 19:55 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ003/ LJ001
21:10 น./ 23:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา