โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว

  • รหัสโปรแกรม : VWTW-SL1092
  • สายการบิน : Thai Lion air
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม 2562
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว ทัวร์ไต้หวัน 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว
Highlights

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่
- เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน 
- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
- อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน    
- อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี 
- อนุสรณ์เจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
- ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยและตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักเถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿17,999/per

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก
16:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
19:30 น. ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL394
00:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เถาหยวน ไต้หวัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถโค้ชปรับอากาศรอต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก (เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) 
ที่พัก GALAXY HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทราหรือ ซันมูนเลค (Sun Moon Lake)ตั้งอยู่ในเขตเมืองหนานโถว เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมสีเขียวมรกตของน้ำในทะเลสาบสร้างความงดงามและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพร้อมกับให้ท่านนมัสการพระอัฐิที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและรูปเคารพของ พระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เพื่อสักการะขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์วัดนี้เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 ที่ผ่านมาแต่ในปีค.ศ.1945 ไต้หวันไม่ได้อยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลไต้หวันจึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างวัดเหวินอู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างอาคารยิ่งใหญ่กว่าเดิม และสร้างให้ออกสไตล์จีนมากขึ้นไฮไลท์ที่นิยมคือ การซื้อกระดิ่ง เขียนชื่อตัวเองแล้วนำไปแขวนที่กำแพงวัด เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวปลอดภัยร่ำรวยเงินทอง การเรียนสำเร็จ และความรักหวานชื่นโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน มีทิวทัศน์ล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งติดกับทะเล เมืองนี้มีแหล่งอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แก่  Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic Area, และ Siraya National Scenic Area โดยแต่ละที่จะมีความงดงามที่แตกต่างกันไป
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Hotel Hi  หรือเทียบเท่า
เวลา เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อาลีซานเป็นที่ตัดต้นไม้สนไซเปรส ล้วนแต่เป็นต้นที่มีขนาดใหญ่และใช้เวลาปลูกนาน หลังจากนั้นรัฐบาลไต้หวันจึงประกาศให้อาลีซานเป็นเขตป่าสงวนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะไต้หวัน ด้วยความสูงของเขาอาลีซาน กว่า 2,663 เมตร ทำให้ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษในเรื่องสภาพอากาศ เพราะอุณหภูมิจะต่ำกว่าปกติ **สำหรับท่านที่เมารถ แนะนำให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึ้นอุทยานอาลีซัน ** เดินเที่ยวชมป่าสนพันปี เป็นเส้นทางที่ไม่ไกลมากนัก แต่ต้องทำให้ทุกท่านร้องว๊าวตลอดทาง เพราะต้นสนแต่ละต้นมีอายุร่วมพันปี สูงลิ่วขึ้นสู่ท้องฟ้า และไม่ใช่มีเพียงต้นสองต้นเท่านั้นที่นี่เป็นป่ารวมต้นสนไว้ในที่เดียว จึงไม่แปลกที่อาลีซานจะได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติของไต้หวัน ไม่พลาดไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน ชมป่าสนพันปี (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม ท่านสามารถชมดอกซากุระบานสะพรั่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำทุกท่านแวะชิมชาอู่หลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง จากนั้นนำท่านไป ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตแห่งนี้มีความเป็นมามากกว่าร้อยปี เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของคนไต้หวัน ตั้งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยฝ่งเจี่ย เป็นแหล่งรวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงนักท่องเที่ยว เป็นตลาดคนเดินที่จำหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก ไก่ทอดDevil กุนเชียง  เสต็กเนื้อ และเต้าหู้เหม็น รวมไปถึงแบรนด์รองเท้า แบรนด์ดัง โดยเฉพาะ Onitsuka Tiger ราคาที่ไต้หวันถูกกว่าไทยแน่นอน เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้ง 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Hotel Half   หรือเทียบเท่า
เวลา เมืองไทจง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองฮัวเหลียน โดยการนั่งรถไฟ TRA (Taiwan Railways) เป็นระบบรถไฟท้องถิ่นของประเทศ ซึ่งวิ่งรอบเกาะไต้หวันทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก โดยมีสถานีเป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางทั้งในเมืองและตามพื้นที่ชนบท โดยการนั่งรถไฟ TRA ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยมากที่สุด ในระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำชมความงามกับวิวความสวยงามของท้องทะเลให้ชมเป็นระยะๆ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อุทยานทาโรโกะ ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอุทยานแห่งชาติทั้งหมดของไต้หวัน  ที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่สามเมือง ได้แก่ ฮัวเหลียน หนานโถว และไถจง เป็นลักษณะถนนที่ตัดลัดเลาะคดโค้งไปมาตามแนวหน้าผาและหุบเขาหินอ่อน ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ท่านต้องมาเห็นด้วยตัวท่านเองเพราะหากท่านดูเพียงรูปจากรูปถ่าย ท่านจะไม่เห็นถึงความอลังการและยิ่งใหญ่ของอุทยานทาโรโกะได้เลย ยิ่งท่านได้ชมวิวที่นี่แบบมุม bird eye view 360 องศา ท่านถึงจะเก็บได้ครบทุกความรู้สึกของการมาเยือนอุทยานทาโรโกะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้น เดินทางกลับสู่ไทเป โดยการนั่งรถไฟ TRA (Taiwan Railways)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ BOX SET บนรถไฟ ขณะเดินทางกลับสู่ไทเป
ที่พัก New Califonia   หรือเทียบเท่า
เวลา ไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
นำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและใส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน เดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิว ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวันของเมืองนิวไทเป เป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเล โดยการเซาะของน้ำและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนโดยเฉพาะหินรูปเศียรพระราชินี ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานเย๋หลิว หินรูปมังกร หินรูปเห็ด ที่ใครมาเยือนแล้วต้องถ่ายรูปคู่ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองคำมากก่อน จึงทำให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สุดจำนวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้แต่ความเป็นอยู่แบบดั่งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน้ำชาแบบโบราณ เต็มไปด้วยร้านค้าสองข้างทาง ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทำที่นี้จึงทำให้หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง นำท่านแวะชม ศูนย์เจอร์เมเนียม เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ำค่าของคนไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต จากนั้น    นำท่านสู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลักที่ต้องมาของเมืองไทเป และยังเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูน อดีตประธานนาธิบดี เจียงไคเช็ค ผู้พัฒนาความเจริญให้กับไต้หวันให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ  โดยตัวอาคารมีสีขาว4ด้าน และมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมตามสถาปัตยกรรมการสร้างแบบจีน ตั้งสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพ และด้านหน้ามีบันไดจำนวน 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี  และภายในจะมีรูปปั้นสำริดของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นาย นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการแสดงประวัติภาพถ่ายแต่ละช่วงชีวิตของท่านเจียง ไคเช็ค รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไว้จัดแสดงอีกด้วย นำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่างๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ สารพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
เวลา สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
01:25 น. ออกเดินทางกลับสู้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL395
04:25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา