โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน

  • รหัสโปรแกรม : B2TW-XW1210
  • สายการบิน : Nok Scoot Airlines
  • เดินทางช่วง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
Highlights

- ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ
- กินลมชมวิวกับเมืองท่า “สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย”
- แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก
- ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง, ซีเหมินติง, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย
- พิเศษ !!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
- บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿11,900/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 8 พ.ค. - 12 ส.ค. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 9 พ.ค. - 13 พ.ค. 2562 วันพืชมงคล 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 11 พ.ค. - 15 พ.ค. 2562 วันพืชมงคล 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 12 พ.ค. - 16 พ.ค. 2562 วันพืชมงคล 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 15 พ.ค. - 19 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 16 พ.ค. - 20 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 18 พ.ค. - 22 พ.ค. 2562 วันวิสาขบูชา 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 19 พ.ค. - 23 พ.ค. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 22 พ.ค. - 26 พ.ค. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 23 พ.ค. - 27 พ.ค. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 25 พ.ค. - 29 พ.ค. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 26 พ.ค. - 30 พ.ค. 2562 30 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 1 มิ.ย. - 5 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 2 มิ.ย. - 6 มิ.ย. 2562 30 11,900.- 11,900.- 11,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 5 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 6 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 8 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 9 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2562 30 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 15 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 16 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 2562 30 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 19 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 22 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 23 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 2562 30 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -
จอง 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2562 30 13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,000.- 4,500.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สนามบินดอนเมือง
23:00 น./ 21:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 5  ประตู 5 สายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง** เวลานัดหมาย 21.00 น. สำหรับไฟล์ทบิน XW182 เวลา 00.30น. ****  ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน **
.. เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏของ NOKSCOOT ซึ่งสายการบินจะทำการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่อง (RANDOM SEAT) ซึ่งเป็นที่นั่ง STANDARD SEAT ให้กับลูกค้าเท่านั้น โดยหากท่านมีความประสงค์จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือต้องการเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   
เวลา สนามบินดอนเมือง–สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอูหลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ตลาดไนท์มาร์เก็ต
02:25 น./ 00:30 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป เมืองไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot)เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
07:05 น./ 05:05 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนกรุงไทเปเมืองไต้หวันเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง McDonald’s Box
นำท่านชิมชาอู่หลงต้นตำหรับยอดนิยมสำหรับคนรักสุขภาพ หลังจานั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทราซึ่งเป็นเรือยอร์ชแบบส่วนตัวสำหรับของคณะเท่านั้นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตรหากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน   ชมความงามบรรยากาศรอบๆทะเลสาบแห่งนี้จากนั้นนำท่านสู่วัดพระถังซัมจั๋งนมัสการพระทนต์(ฟัน) ของพระถังซัมจั๋งที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่เช่นศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา”ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรัก วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีกด้วยนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองไถจง นำท่านช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซื้อแวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้ลิ้มลองอีกด้วย 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
เวลา ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร  ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด,   ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านแวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอัญมณีล้ำค่าที่สุดในโลกซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว นำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน 
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก CU HOTEL   หรือเทียบเท่า
เวลา ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะชมร้านเครื่องสำอางCOSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวันมากมายหลายแบรนด์ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซาน หรือ “วัดมังกรภูเขา” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1738 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวันก็ว่าได้ ภายในวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต  ท่านจะได้เห็นลวดลายมังกรและเหล่าเทพเจ้าที่ได้สร้างไว้อย่างวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือที่หาได้ยากในปัจจุบัน  ในแต่ละวันก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกมาเคารพสักการะไม่ขาดสายและ สำหรับท่านที่ต้องการขอพรเรื่องความรัก ขอด้ายแดงเสริมดวงความรักขอได้ที่นี่กับองค์เทพเจ้าแห่งความรักหรือ ”เฒ่าจันทรา ตำนานด้ายแดงแห่งรัก” ซึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงคู่แท้ มีชื่อเสียงโด่งดังมากของไต้หวัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเพลิดเพลินกับ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development ภายในเป็นบรรยากาศตลาดอาหารทะเลซีฟู้ดคล้ายของญี่ปุนแต่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นบรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลแบบสดๆ และมีสินค้าหลากหลายให้เลือกชิมหรือเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองตั้นสุ่ย เป็นเมืองท่าตั้งอยู่แม่น้ำตันสุ่ย แต่เดิมเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองไต้หวัน ต่อมาได้พัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ขึ้นชื่อของเมืองไต้หวัน นำท่านนมัสการสักการะเทพเจ้าจากลัทธิเต๋า ที่วัดเทียนหยวน บริเวณรอบๆ วัดยังประดับประดาไปด้วยต้นซากุระ* ให้ท่านได้เพลิดเพลินและชมกับดอกซากุระที่แบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้เชยชม พร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก (*ช่วงดอกซากุระบาน ที่ไต้หวัน เดือน มี.ค. – ต้นเดือน เม.ย. ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปัยจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการผลิบานของดอกซากุระร่วมด้วย) นำท่านเดินทางสู่สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงของเมืองตั้นสุ่ย เปิดทำการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2003 จึงเป็นที่มาของชื่อสะพานแห่งนี้  หลังจากนั้นนำท่านสู่ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซื้อสินค้า ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า และของทานเล่น ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ มากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งได้อย่างอิสระ       
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก EATERN YANGMEI HOTEL  หรือเทียบเท่า
เวลา สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง 
ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินเถาหยวน
09:10 น./ 06:40 น. นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181
สายการบินไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง XW181   06.40 – 09.30 น. สำหรับกรุ๊ปเดินทาง วันอังคาร, วันศุกร์ และวันเสาร์
12:00 น./ 09:30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา