โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย นครศรีธรรมราช (ADT010)

  • รหัสโปรแกรม : SMTH-1182
  • สายการบิน :
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม 2562
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไทย นครศรีธรรมราช (ADT010) ทัวร์ไทย นครศรีธรรมราช (ADT010)
Highlights

- สักการะ หลวงปู่ขาว อนาลโยวัดถ้ำกลองเพล 
- เยือน เมืองนครศรีธรรมราช ไหว้พระธาตุ งานสารทเดือนสิบ 
- เที่ยว ชุมชนนวัตวิถี พัทลุง
- ล่องทะเลน้อยชม ยอยักษ์
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿5,950/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 1 ต.ค. - 3 ต.ค. 2562 20 5,950.- 5,950.- 5,950.- 0.- 0.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ - ชุมชนนวัตวิถี - ศาลหลักเมืองนครศรีฯ - ร่วมงานบุญสารท เดือนสิบ
09:00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (เริ่มต้นทัวร์ที่จ. นครศรีธรรมราช) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมมัคคุเทศก์รอต้อนรับ
10:30 น. นำท่านชม หมู่บ้านต้นแบบชุมชน OTOP นวัตวิถี ชมธรรมชาติร่มรื่นที่บ้านมะขาม อำเภอทุ่งสงนำท่านชมผาลอดถ้ำส่องกวางป่า แวะกราบสักการะพระบรรทมเสริมสิริมงคลได้ภายในถ้ำพระพุทธ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
นำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายเชิญสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านสู่ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร  
ที่พัก โรงแรมแมนดี้นก  หรือเทียบเท่า
เวลา บ้านคีรีวง - ศรีปากประ - ไร่สุขเกษม - พัทลุง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นอำลาที่พัก เช็คเอาท์ เพื่อเดินทางสู่ บ้านคีรีวง นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของ ชุมชนคีรีวง เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP5 ดาวได้แก่ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ไร่เกษมสุข ซึ่งเป็นไร่ในรูปแบบของ Organic Farm ที่รายล้อมด้วยต้นไม้ และไร่นาเขียวขจี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสีเขียวของท้องทุ่งเดินเล่นบนสะพานไม้สุดเก๋
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำคณะทัวร์เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก Merdelong Hotel  หรือเทียบเท่า  
เวลา ทะเลน้อย - ยอยักษ์ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - ตลาดย้อนนยุคปากพนัง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านลงเรือล่องชมบรรยากาศยามเช้าของ ทะเลน้อย ชมพืชน้ำหลากหลายสายพันธุ์ พร้อม วิวยอยักษ์ที่แปลกตาชมบัวสีสวย ชมนกน้ำนานาชนิด สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกในจังหวัดพัทลุง สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนัง ด้านหน้ามีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ของเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ปรากฏอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำคณะทัวร์เดินทางไปยัง ตลาดย้อนยุคปากพนัง ตลาดเก่าอายุร้อยกว่าปีริมแม่น้ำ เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้ามากมายได้ที่นี่ จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ของจังหวัด เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
--:-- น. สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ สนามบิน/ สถานีรถไฟ/ สถานีขนส่ง
--:-- น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา