โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย อุดร หนองคาย บั้งไฟพญานาค

  • รหัสโปรแกรม : SMTH-1334
  • สายการบิน :
  • เดินทางช่วง : ตุลาคม 2562
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไทย อุดร หนองคาย บั้งไฟพญานาค ทัวร์ไทย อุดร หนองคาย บั้งไฟพญานาค
Highlights

- สักการะ ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราช
- ชม วังคำชะโนด วังนาคินทร์คำชะโนด
- ชม วัดพระธาตุบังพวน
- ชม การแสดงแสง สี เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค
- สักการะ องค์ปู่อินทรนาคราช
- ชม ฟาร์มปลากระเบน DraGon ray Aquatic
- แวะเยี่ยมชม หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำมอก “ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน”
 

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿7,990/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
เต็ม
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 10 7,990.- 7,990.- 7,990.- 0.- 2,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ สถานีรถไฟหัวลำโพง
18:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ชานชลา สถานีรถไฟหัวลำโพง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ เช็คชื่อและแจกบัตรโดยสารรถไฟ ขบวนด่วนพิเศษอีสานมรรคา ขบวนที่ 25 นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี
20:00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษอีสานมรรคา พร้อมกับให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยใช้เวลาการเดินทาง 10 ชั่วโมง   
เวลา อุดรธานี - วังคำชะโนด - วัดพระธาตุบังพวน 
06:00 น. ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ทริปเส้นทางตามรอยบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2562 สู่จังหวัดอุดรธานี นำท่านขึ้นรถบัสวีไอพี ปรับอากาศ สองชั้น เดินทางเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:30 น. ออกเดินทางสู่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นำท่านสักการะ ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคราช อำเภอบ้านดุง เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานี ประชาชนทั่วไปจะต้องไหว้ก่อนจะเดินทางไปวังคำชะโนดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคสุทโธ จากนั้นเดินทางสู่ วังคำชะโนด วังนาคินทร์คำชะโนด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วง และตำบลบ้านจันทร์ใน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เดินทางผ่านสะพานนาคราช ที่มีความยาวเกือบ 400 เมตร ทอดยาวสู่ เกาะคำชะโนด ด้านในมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และศาลบูชาพญานาคปูศรีสุทโธ และย่าศรีปทุมมา ที่ประชาชนนิยมมากราบไหว้สักการะขอพรอยู่ตลอดเวลา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย ชม วัดพระธาตุบังพวน เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองหนองคายและบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเวลาช้านาน บางตำนานกล่าวว่า "บังพวน" แผลงมาจากคำว่า "บังคน" (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ขี้โผ่น) ซึ่งแปลว่ากระเพาะอาหารตามความเชื่อที่ว่า พระธาตุองค์นี้บรรจุพระบังคนหนักของพระพุทธองค์ สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าจันทร์บุรี ผู้ครองนครเวียงจันทร์ (ซึ่งยังไม่ทราบว่าคือพระองค์ใด) เพื่อประดิษฐานพระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าและต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นอีก ครั้งในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง โดยพระองค์โปรดฯ ให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้กระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2513 เกิดภัยธรรมชาติทำให้พระธาตุบังพวน พังทลายลงมาและใน พ.ศ. 2520 ต่อมาได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 เนื่องจากฐานทรุดเจดีย์องค์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร เป็นรูปปรางค์สี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัวปากระฆัง มีฐานทักษิณ 5 ชั้น กว้าง 17.20 เมตร ชั้นที่ 6 เป็นรูประฆังคว่ำ ชั้นที่ 7 เป็นรูปดาวปลี เหนือขึ้นไปเป็นที่ตั้งฉัตร สูงจากพื้นดิน 34.25 เมตร ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจ อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า "สัตตมหาสถาน" ตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณวัดอันมีคติการสร้างเพื่อ หมายถึง การจำลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ 7 แห่ง เมื่อครั้งนั้นทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมสัมโพธิญาณแล้ว จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่าน เดินทางสู่ลานกิจกรรมงานตำนานแสงสีเสียงบั้งไฟพญานาค ร่วมรับประทานอาหารค่ำ แบบพาแลง พร้อมกับชมการแสดง แสง สี เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค (กรณีไม่มีการจัดกิจกรรมอาหารอาหารพาแลง ขอนำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารเสบียง จากนั้นถึงพาท่านเดินทางสู่การแสดงแสง สี เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2562 ) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  
ที่พัก โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย    หรือเทียบเท่า  
เวลา วัดโพธิ์ชัย - Dragon ray - ตลาดอินโดจีน - ชมบั้งไฟพญานาค
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางออกจากโรงแรม โดยใช้รถตู้วีไอพีปรับอากาศที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง นมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียง เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคายเลยทีเดียว ปัจจุบันประดิษฐาน อยู่ ณ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธปางมารวิชัยขัด ศิลปะแบบเชียงแสน หล่อด้วยทองสีสุก หน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์เบื้อล่างถึงยอดพระเกศ ๔ คืบ ๑ นิ้วของช่างไม้ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อใสสมัยล้านช้าง และตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า พระธิดา 3 องค์ แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้าง บางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลาง พระใสประจำน้องสุดท้อง มีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับ นำท่านชม ฟาร์มปลากระเบน และปลาสวยงาม ที่ DraGon ray Aquatic ภายในมีปลากระเบนสวยงาม และยังมีปลามังกรหลากสายพันธ์ นอกจากนั้นยังมี Dragonray Café ไว้บริการท่านได้เพลิดเพลินกับ กาแฟรสชาติต่างๆ สักการะ องค์ปู่อินทรนาคราช ซึ่งเป็นนาคราชที่มีบารมีล้นฟ้าเป็นเทวะนาคาชั้นพรหรม และเป็นพญานาคราช 1 ใน 9 พญานาคราชผูู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นพระอินทร์แปลงกายมา เป็นพญานาคราชกายสีเขียวมี 3 เศียร มีฤทธิ์เป็นผู้บันดาลโชคลาภ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพื่อชมปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ “บั้งไฟพญานาค หรือ บั้งไฟผี” ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-2.30 ชั่วโมง เนื่องจากเส้นทางจราจร อาจจะติดขัดเป็นบางช่วง นำท่านเข้าจุดชม บั้งไฟพญานาค ที่บ้านท่าม่วง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในช่วงระยะเวลา 18.30 – 21.00 น. โดยบริษัทได้จัดเตรียมเก้าอี้ และ อาหารค่ำ อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ให้ท่านได้ รับประทานอย่างมีความสุข ในช่วงเวลาของการชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เข้าที่พัก ในการเดินทางกลับอาจจะใช้เวลา เนื่องจากการจราจรและรถที่สัญจรมีจำนวนมาก การเดินทางอาจล่าช้า และใช้เวลานาน
ที่พัก โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย  หรือเทียบเท่า  
เวลา หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ Skywalk - วัดอรัญบรรพต - บ้านท่องเที่ยววังน้ำมอก - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พร้อมทำธุระส่วนตัว ได้เวลาพอสมควรนำท่านเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอสังคม โดยรถตู้วีไอพีปรับอากาศ ไม่เกิน 10 ที่นั่ง ชม วัดผาตากเสื้อ ที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อ วัดถ้ำพระหลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2477 มีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา วัดผาตากเสื้อเป็นวัดปฏิบัติธรรม ต่อมาได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐานเมื่อ 2 เมษายน 2550 เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก สูงจากระดับน้ำทะเล 550 เมตร พร้อมกับนำท่านสัมผัสกับ สกาย วอร์ค กระจกใสที่แลกของประเทศไทย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 เป็นจุดชมวิวที่ยื่นออกไปจากหน้าผา สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขง และเมืองสังข์ทอง ประเทศลาว เดินทางสู่ หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำมอก “ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน” ตั้งอยู่ในเขตตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นำท่านร่วมกิจกรรม “กินข้าวเซาเฮือน” รวมถึงการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้าน และการทำ D.I.Y. ขันคู่ปี เพื่อนำไปกราบไหว้ขอพรกับพระเจ้าล้านทอง ที่วัดเทศรังสี 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้าน จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน และสร้างรายได้สำหรับคนในชุมแห่งนี้ จากนั้นชมและกราบสักการะบูชา อัฐิเกจิอาจารย์ดัง หลวงปู่เหรีญ วรลาโภ ที่ วัดอรัญบรรพต อำเภอศรีเชียงใหม่ พร้อมกับชมบูรพเจดีย์ สุธรรมเจดีย์ ที่รวบรวมอัฐบริขารของหลวงปู้ให้สาธุชนทั่วปได้กราบไหว้ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ จังหวัดหนองคาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
18:00 น. เดินทางกลับ โดย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษอีสานมรรคา ขบวนที่ 26
19:10 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
เวลา กรุงเทพฯ สถานีรถไฟหัวลำโพง
06:00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา