โปรแกรมท่องเที่ยว

ทัวร์ไทย เมืองปราสาทสองยุค...มหานครแห่งกีฬา บุรีรัมย์

  • รหัสโปรแกรม : GTH-VAN1568
  • สายการบิน : รถตู้
  • เดินทางช่วง : มีนาคม - พฤษภาคม 2563
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ทัวร์ไทย เมืองปราสาทสองยุค...มหานครแห่งกีฬา บุรีรัมย์ ทัวร์ไทย เมืองปราสาทสองยุค...มหานครแห่งกีฬา บุรีรัมย์
Highlights

- หลวงพ่อโต(วัดโนนกุ่ม)
- ปราสาทเมืองต่ำ
- ปราสาทหินพนมรุ้ง
- ถนนคนเดินเซราะกราว
- ศาลหลักเมือง
- สนามไอ โมบาย สเตเดี้ยม
- วนอุทยานเขากระโดง
- ซื้อของฝากมวกเหล็ก

SHARE
PERIOD

วันเดินทางและราคา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่นั่งว่าง หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ โทร. 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399

เริ่มต้นที่
฿4,300/per
วันเดินทางไป-กลับ Group ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง INF พักเดี่ยว Visa
จอง 30 พ.ค. - 31 พ.ค. 2563 8 4,300.- 4,300.- 3,800.- 0.- 1,000.- -

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา กรุงเทพฯ-หลวงพ่อโต วัดโนนกุ่ม-ปราสาทเมืองต่ำ -ปราสาทหินพนมรุ้ง -ถนนคนเดินเซราะกราว-บุรีรัมย์
 05:30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์  ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06:00 น. ออกเดินทางสู่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ ระหว่างทาง
10:00 น. เดินทางถึง อ.สีคิ้ว นำท่านเข้าสู่ วัดโนนกุ่ม ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล
11:00 น. เดินทางสู่ จังหวัดบุรีรัมย์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร 
13:00 น. นำท่านเข้าชม  ปราสาทเมืองต่ำ ศาสนสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะ ที่ตั้งอยู่ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งเพียง 8 กิโลเมตร และตั้งอยู่บนพื้นราบ ขณะที่ปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเขา จึงเป็นที่มาของชื่อ
เรียก ปราสาทเมืองต่ำ นอกจากความงดงามที่ตัวปราสาทเองแล้ว สระน้ำทั้ง 4 ทิศโดยรอบ ซึ่งประดับขอบสระด้วยหินทรายแกะสลักเป็นรูปพญานาค 5 เศียร ก็งดงามเช่นกันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ดอกบัวใน
สระเบ่งบานพร้อมกัน
15:00 น. เดินทางสู่ อ.เฉลิมพระเกียรติ นำท่านเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ชมความงดงามของ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินสีชมพูที่สวยงาม ตั้งอยู่บนยอดเขาภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้ว นำท่านเข้าชมตัวปราสาทหิน ชมลวดลายการแกะสลักหินทรายที่สวยงามหน้าบัน และทับหลังที่เป็นเรื่องราวต่างๆ และชม ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง (ระหว่างวันที่ 05,06 มีนาคม 2563 / 05,06,07 ตุลาคม 2563 ชมปรากฏการณ์ แสงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู ประจำปี 2563 เวลาประมาณ 17.00 น. -18.30 น.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (3) ที่ร้านอาหาร  
จากนั้นนำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นถนนคนเดินเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย 
21:00 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก โรงแรม เทพนคร บุรีรัมย์  หรือเทียบเท่า
เวลา ศาลหลักเมือง -สนาม ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม-วนอุทยานเขากระโดง-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 น. อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวในบุรีรัมย์ นำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ที่ชาวบุรีรัมย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ให้ท่านได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมความสวยามของสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นแบบปราสาทหินพนมรุ้ง เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุรีรัมย์  และพาท่านลิ้มรสกับ ถนนลูกชิ้นยืนกิน หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ “อร่อยจนหยุดไม่อยู่” น่าจะเป็นนิยามการกินลูกชิ้นทอดหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ เรียงรายเป็นแนวยาวอยู่หน้าสถานีรถไฟ แต่ละร้านพยายามสร้างจุดขายของตัวเอง บางร้านลูกชิ้นหลายอย่าง บางร้านมีผักแกล้มแปลกๆ บางร้านมีน้ำจิ้มหลายแบบว่ากันไป 
09:00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามไอ-โมบาย สเตเดี้ยม ผ่านสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ที่ชาวบุรีรัมย์ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
09:30 น. นำท่านเข้าชม สนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์” เป็นสนามที่ได้ชื่อว่า สร้างเสร็จเร็วที่สุดในโลก และได้มาตรฐานระดับโลก FIFA ของสโมสร บุรีรัมย์ยูไนเต็ด(ปราสาทสายฟ้า) เชิญท่านเดินชม หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ตามอิสระ
10:30 น. นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานเขากระโดง ที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว นำท่านสักการะพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปคู่เมืองที่ประดิษฐานอยู่บนเขา เพื่อความเป็นสิริมงคล และท่านสามารถชม
ทิวทัศน์ของเมืองบุรีรัมย์ได้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (5) ที่ร้านอาหาร 
13:00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ ที่ อ.มวกเหล็ก อาทิ ขนมกระหรี่พับ และสินค้าอื่นๆ ตามวลีที่ว่า เนื้อนุ่ม นมดี กระหรี่ดัง 
18:00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
RECOMMENDED

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

คัดสรรคุณภาพทุกโปรแกรม จากประสบการณ์การให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 16 ปี

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา