จองโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

วันที่จอง : 27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2562

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2
  • รหัสโปรแกรม : TTW-VZ1243
  • สายการบิน : Vietjet Air
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 19,888.-
เด็กมีเตียง 19,888
เด็กไม่มีเตียง 19,888
INF 0
พักเดี่ยว 5,500
ยอดชำระทั้งสิ้น
ยอดชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท จำนวน ท่าน
กรุณาชำระเงินมัดจำ ภายในวันที่ 15-11-2019
ยอดชำระส่วนที่เหลือ
กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา