จองโปรแกรม

MIRACLE OF EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNARY

วันที่จอง : 22 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2566

MIRACLE OF EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNARY
  • รหัสโปรแกรม : ITCEU-EY2381
  • สายการบิน : ETihad Airways
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
ผู้เดินทาง
Passenger
ราคาต่อหน่วย
UNIT PRICE
จำนวน
QUANTITY
จำนวนเงิน
AMOUNT
ผู้ใหญ่ 58,888.-
เด็กมีเตียง 58,888
เด็กไม่มีเตียง 53,388
INF 14,500
พักเดี่ยว 12,500
ยอดชำระทั้งสิ้น
ยอดชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท จำนวน ท่าน
กรุณาชำระเงินมัดจำ ภายในวันที่ 03-04-2023
ยอดชำระส่วนที่เหลือ
กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วัน

ข้อมูลผู้จอง

* หลังจากกดบันทึกการจอง
* ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทันที
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดบันทึกข้อมูล

SUBSCRIBE TO OUR MAILING LIST TO NEWS AND PROMOTION

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวเพื่อทราบข่าวสาร โปรแกรมทัวร์ โปรโมชั่นพิเศษ กิจกรรมต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากเรา