Sun Smile Holidays
เส้นทาง ไต้หวัน ทั้งหมด 5 รายการ
product
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย | 5 วัน 4 คืน

- นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน  
- ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
- วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
- ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
- พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
 

 • ฿ 15,888
  2,237  ครั้ง 2019-07-03
  เดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2562
Best Seller product
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 | 4 วัน 3 คืน

- สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
- อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
- เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
- ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
- เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
 

 • ฿ 12,888
  1,919  ครั้ง 18-06-2019
  เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
Best Seller product
ทัวร์ไต้หวัน Professional Taiwan เที่ยวครบสูตร | 6 วัน 4 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
- อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
- อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ
- ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 

 • ฿ 14,555
  5,339  ครั้ง 2019-07-03
  เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
Best Seller product
ทัวร์ไต้หวัน Lover Taiwan เทศกาลดอกไม้ Expo | 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่
- ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ตึกไทเป 101  
- อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

 • ฿ 11,999
  4,072  ครั้ง 2019-07-03
  เดือน : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
product
ทัวร์ไต้หวัน 3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว | 6 วัน 4 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่
- เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน 
- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
- อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน    
- อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี 
- อนุสรณ์เจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
- ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยและตลาดซีเหมินติง
- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- พักเถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 

 • ฿ 17,999
  4,520  ครั้ง 2019-06-10
  เดือน : ตุลาคม 2562