Sun Smile Holidays
เส้นทาง อินเดีย ทั้งหมด 4 รายการ
New product
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี | 4 วัน 3 คืน

- ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 
- ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 
- ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
- ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
- ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
- ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
- พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

 • ฿ 18,900
  236  ครั้ง 2019-05-11
  เดือน : ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563
New product
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา | 4 วัน 2 คืน

- พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
- นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
- ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- CITY PALACE  อัคราฟอร์ท
- Step Well  วัดพระพิฆเนศ
- แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่

 • ฿ 16,900
  241  ครั้ง 11-05-2019
  เดือน : สิงหาคม - ตุลาคม 2562
product
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล พัก 5 ดาว | 5 วัน 3 คืน

- ชมเมืองอันเลื่องชื่อ นครสีชมพู 
- ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
- พระราชวังสายลม พระราชวังสายน้ำ
- นั่งช้าง ขึ้นชม AMBER FORT
- ชมห้องสีฟ้า ณ CITY PALACE 
- ชมป้อม AGRA FORT และ RED FORT
- ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน
- สักการะวัดพระพิฆเนศ
- ช้อปปิ้งตลาดจันปาท

 • ฿ 26,900
  464  ครั้ง 2019-05-17
  เดือน : กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
New product
ทัวร์อินเดีย Quality Time ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู | 5 วัน 2 คืน

- Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
- ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
- นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
- พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
- หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย
- ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี

 • ฿ 15,900
  2,441  ครั้ง 17-05-2019
  เดือน : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562