Sun Smile Holidays
เส้นทาง อินเดีย ทั้งหมด 3 รายการ
New product
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี | 4 วัน 3 คืน

- ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน 
- ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 
- ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
- ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
- ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
- ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
- พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

 • ฿ 18,900
  2,086  ครั้ง 16-09-2019
  เดือน : ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563
product
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา | 4 วัน 2 คืน

- พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
- นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
- ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- CITY PALACE  อัคราฟอร์ท
- Step Well  วัดพระพิฆเนศ
- แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่

 • ฿ 17,900
  1,844  ครั้ง 16-09-2019
  เดือน : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
product
ทัวร์อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู | 5 วัน 2 คืน

- Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
- ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
- นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
- พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
- หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย
- ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี

 • ฿ 14,990
  4,467  ครั้ง 16-09-2019
  เดือน : ตุลาคม 2562