Sun Smile Holidays | NORWEGIAN STAR แหลงฉบัง โฮจิมินห์ ซานย่า ฮ่องกง
product
  4,395  ครั้ง 18-01-2017

NORWEGIAN STAR แหลงฉบัง โฮจิมินห์ ซานย่า ฮ่องกง

โปรแกรม : 8 วัน 7 คืน  

เดินทาง : ธันวาคม 2559  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 37,999

- แวะท่าเรือ โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
- แวะท่าเรือ ญาจาง ประเทศเวียดนาม
- แวะท่าเรือ ซานย่า ประเทศจีน
- แวะท่าเรือ ไคตั๊ก ประเทศฮ่องกง 
- ขอพร ณ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
- อิสระช้อปปิ้ง ถนนจิมซาจุ่ย 


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : เรือสำราญ

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ห้องอาหารแบบพิเศษบนเรือที่รวมในแพ็คเก็จ
 • ห้อง Versailles Main Dining Room อาหารนานาชาติ (ชั้น 6)
 • ห้อง Aqua Main Dining Room (ชั้น 6 กลางเรือ)
 • ห้อง Market Cafe (ชั้น 13)

 

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 คน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัยวาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินค่าวางมัดจำห้องพั

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋ว เครื่องบินขาไป  เส้นทาง ฮ่องกง - กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง
 • ค่าห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสำราญที่เป็นแบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน 
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเทียว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ 95 USD/ท่าน และ ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 240 HKD$ /วัน/ทริป
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการ)
 • วีซ่า จีน 1 ครั้ง 1500 บาท

 

หมายเหตุ
 1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 4. สำหรับผู้มีครรภ์ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์  ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ ( ภาษาอังกฤษ )ก่อนการเดินทาง
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง  ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 6. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำทัวร์เป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินเต็มจำนวนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • ​หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา ท่าเรือแหลมฉบัง - น่านน้ำสากล
11:00 น. ฟรี รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
11:30 น. นำท่าน  ออกเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมฉบัง
14:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมฉบัง (ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน) นำทุกท่านทำการเช็คอินขึ้นเรือ Norwegian Star *** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
17:00 น. เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Norwegien Star เรือสำราญหรู พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 
20:00 น. เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง  มุ่งหน้าสู่น่านน้ำสากล  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
เวลา อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญ Norwegian Star       
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ให้ทุกท่าน ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และ เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และ อื่นๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรี ก็มีผับ และ เลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง(ดูรายละเอียดได้จาก Free Style Daily)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ส่งทุกท่านเข้านอน ฝันดี ราตรีสวัส หรือ ท่านไหน ยังไม่จุใจกับบรรยากาศ เราขอเชิญให้คุณมาลองมองท้องฟ้าในยามค่ำคืน ที่แสงดาว พร้อมหยอกเย้า และ ทักทายคุณ ก่อนส่งคุณเข้าห้องพัก ในแบบที่คุณเลือก ให้ทุกท่าน พักผ่อน ตามอัธยาศัย หรือ จะ เดินรับลม ชมท้องฟ้า สัมผัส ดวงดาวที่ รายล้อมบนดาดฟ้าเรือ
เวลา โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) หรือ อิสระพักผ่อน เลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญ Norwegian Star      
07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
08:00 น. เรือเทียบท่าที่ท่าเรือ โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม อิสระลงท่องเที่ยวที่โฮจิมินห์หรือหากท่านไม่ประสงค์ลงเที่ยวที่ฝั่งขอเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ ตามอัธยาศัย ** ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมลงท่องเที่ยวบนฝั่ง ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ**
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
18:00 น. เรือออกเดินสู่ ญาจาง ประเทศเวียดนาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
จากนั้นอิสระร่วมกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัยให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และเลือกทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และอื่นๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรีก็มีผับ และเลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง (ดูรายละเอียดได้จาก Free Style Daily)
เวลา ญาจาง ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) หรือ อิสระพักผ่อน เลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญ Norwegian Star  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
10:00 น. เรือเทียบท่าที่ท่าเรือ ญาจาง ประเทศเวียดนาม อิสระลงท่องเที่ยว หรือหากท่านไม่ประสงค์ลงเที่ยวที่ฝั่ง ขอเชิญ ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือ ตามอัธยาศัย ** ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมลงท่องเที่ยวบนฝั่ง ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ**
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
19:00 น. เรือออกเดินสู่ น่านน้ำสากล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
จากนั้นอิสระร่วมกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัยให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และเลือกทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และอื่นๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรีก็มีผับ และเลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง (ดูรายละเอียดได้จาก Free Style Daily)
เวลา อิสระพักผ่อน เลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญ Norwegian Star       
07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
จากนั้นอิสระร่วมกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัยให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และเลือกทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และอื่นๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรีก็มีผับ และเลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง (ดูรายละเอียดได้จาก Free Style Daily)
เวลา ซานย่า ประเทศจีน (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) หรือ อิสระพักผ่อน เลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญ Norwegian Star        
07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
08:00 น. เรือเทียบท่าที่ ท่าเรือซานย่า ประเทศจีน อิสระลงท่องเที่ยว หรือหากท่านไม่ประสงค์ลงเที่ยวที่ฝั่ง ขอเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนเรือ ตามอัธยาศัย** ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริมลงท่องเที่ยวบนฝั่ง ได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ**
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
17:00 น. เรือออกเดินสู่ น่านน้ำสากล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
จากนั้นอิสระร่วมกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัยให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และเลือกทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และอื่นๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรีก็มีผับ และเลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง (ดูรายละเอียดได้จาก Free Style Daily)
เวลา อิสระพักผ่อน เลือกทำกิจกรรมต่างๆ  บนเรือสำราญ Norwegian Star        
07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
อิจากนั้นอิสระร่วมกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัยให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และเลือกทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน กีฬา การเต้นแอโรบิค และอื่นๆ อีกมากมายที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่ กับ โชว์ ที่สุดแสน จะตื่นตา ตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการ หนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเล ในส่วนของพื้นที่ วิ่งจ๊อกกิ้ง ก็ยังได้ ดีแค่ไหน ถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืน สำหรับนักท่องราตรีก็มีผับ และเลาจน์ ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง (ดูรายละเอียดได้จาก Free Style Daily)
เวลา ท่าเรือ Kai Tak – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - สนามบินสุวรรณภูมิ        
07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆบนเรือในช่วงสุดท้าย เรือเทียบท่าที่ ท่าเรือ Kai Tak  อําลาเรือสำราญ  Norwegien Star  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนามของ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะ ขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง นำท่านชม Wong Tai Sing Temple หว่องไท่ซิน นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกันอย่างคุ้นปากเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วว่า วัดหวังต้าเซียน นั้นเป็นวัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปี  ละได้ชื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ใน ย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังได้มีการรวบรวมเงินบริจาคแล้วย้ายวัดมาตั้งอยู่บนเกาะเกาลูนในที่ปัจจุบันจากนั้น
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
หลังจากนั้นให้เวลาทุกท่านได้ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจิมซาจุ่ย ขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปปิ้ง เพราะฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็นประตูสู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปปิ้งสำคัญที่ไม่ควรพลาด คือถนนนาธานบนฝั่งเกาลูนที่มีย่านช็อปปิ้งดังๆ อย่างจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีร้านค้าตลอดสองข้างทาง ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
21:25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617 
23:15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ
  หรือเที่ยวบิน
20:45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 607 
22:30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ