Sun Smile Holidays | ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า
product
  4,787  ครั้ง 19-07-2017

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต โอซาก้า

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม 2560  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 48,900

- อนุสรณ์สถานใจกลางกรุงโตเกียว ศาลเจ้าเมจิ
- ครั้งหนึ่งในชีวิตขึ้นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ด้วย กระเช้าคาจิคาจิ
- ชมหนึ่งในปราสาทที่เป็นมรดกแห่งชาติ ปราสาทมัทสึโมโตะ
- เที่ยวชมย่านเมืองเก่า ทาคายาม่า
- ชมความงามของมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
- สวนป่าไผ่
ชื่นชมความงามยามแสงอาทิตย์ตกกระทบลงมายังพื้นล่าง
- ชมความงาม ปราสาททองคินคาคุจิ
- ชม ปราสาทโอซาก้า ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ
- เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อันเลื่องชื่อพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็น Onsen
- ช้อปปิ้งจุใจ ในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ชินไซบาชิ, อิออน ช้อปปิ้งพลาซ่า
- ***อิสระเต็มวัน***ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Thai Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

ข้อเสนอแนะบางปรการและต้องต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
 • กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 • กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 • กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้
 • หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
 • ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 • PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 • ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี
 • การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
 • ***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
 • ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200 บาท /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 10,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และคำนึงถึงความต้องการความปลอดภัย และประโยขน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง

เวลา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 19:00 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 22:45 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG682
 เวลา ฮาเนดะ - ศาลเจ้าเมจิ หรือ วัดอาซากุสะ - ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - ปราสาทมัทสึโมโต้​​
06:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย สำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับ เดินทางสู่ นครโตเกียว นำท่านแวะเยี่ยมชม ศาลเจ้าเมจิ Meiji Shrine เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน อุทิศถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ Emperor Meiji และพระจักรพรรดินีโชเคน Empress Shoken สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1920 ซึ่งสร้างหลังจากที่ทั้งสองพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วนอกจากนี้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีเรื่องราวความประทับใจของความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนทั่วประเทศญี่ปุ่น เรื่องที่ว่านี้ก็คือต้นไม้กว่า 100,000 ต้น ถูกส่งมาจากผู้คนทุกสารทิศทั่วประเทศ จุดประสงค์ก็คือนำต้นไม้ที่ถูกส่งมาไปปลูกให้เป็นป่าขนาดย่อมๆ รอบๆ ศาลเจ้านั่นเอง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเรื่องน่าเศร้าใจเกิดขึ้นคือศาลเจ้าแห่งนี้ถูกทำลายอย่างหนัก ซึ่งศาลเจ้าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอาคารที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1958 ใกล้ๆศาลเจ้าเมจิ หรือ ให้ท่านได้ไหว้พระขอพรที่ วัดอาซากุสะแคนนอน Asakusa Kannon วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ภายในประดิษฐานองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง ประตูฟ้าคำรณ ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ได้ชื่อว่าเป็น โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่อยู่โดยมี ถนนนาคามิเซะ Nakamise ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นให้ท่านเดินทางไปยัง คาวากุจิโกะ เพื่อขึ้น Kachi Kachi Ropeway กระเช้าที่จะพาท่านไปสู่จุดชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบคาวากุจิไปจนถึงเชิงภูเขาไฟฟูจิ โดยด้วยเวลาเพียง 3 นาทีสู่ยอดเขา ณ จุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) ดื่มด่ำทิวทัศน์อันงดงามกันแล้วเราจะพาท่านไปสู่เมืองมัทสึโมโตะ จังหวัดนากาโน่ เพื่อเข้าชม ปราสาทมัทสึโมโต้ หนึ่งในปราสาทเพียงสี่หลังที่ได้รับการบรรจุเป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่น ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ส. 1592 โดยมีดีไซน์โดยคำนึงถึงการใช้สีดำและขาวอย่างลงตัว แต่ด้วยสีของปราสาทที่เป็นสีดำทำให้ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเล่นว่า ปราสาทอีกาดำ! (ไม่ได้เกี่ยวกับหน้ากากอีกาดำนะ)
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เมนู บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
ที่พัก Tateshina Park Hotel หรือเทียบเท่า
เวลา ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - ซันมาจิสุจิ - ชิราคาวาโกะ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ทาคายาม่าจินนา Takayama Jinya นี้เป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งในสมัยเอโดเคยเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองขึ้น โดยได้ตั้งเป็นสำนักงานและกุนดาอิหรือผู้ปกครองประเทศ คือ สถานที่พบประของผู้นำระดับสูง ทั้งเป็นบ้านของดาอิกัน ผู้ว่าการ คุณจะได้เห็นอะไรมากมายกว่าที่คิด ในเวลานั้นภูมิภาคฮิดานี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากของโชกุนในสมัยเอโดะ เป็นศูนย์รวมการค้าและการดำเนินธุรกิจภายใต้การดูแลของโชกุน จึงถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ สาเหตุนั้นเนื่องมากจากบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสินในดิน ไม่ว่าจะเป็น ทอง เงิน ตะกั่วและทองแดง ที่ว่าการของกันดาอิหรือผู้ปกครองในสมัยนั้น ว่ากันว่ามีกว่า 60 แห่ง ทั่วประประเทศในบาคุมาซุ แต่ก็มีที่ทาคายามา จินดา เท่านั้นที่ยังคงไว้ซึ่งตัวอาคารอยู่ เป็นอาคารที่เป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินได้รับการประกาศให้เป็นมกดกของชาติ เสร็จแล้วเดินทางเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าของทาคายาม่า ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่อยู่มาตั้งแต่สมัยเอโดะโดยตั้งอยู่หัวแยกของถนนการค้าเก่าแก่สามสายของทาคายาม่า ทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ซันมาจิโดริ Sanmachi-dori ซึ่งในย่านนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้าของโบราณ และขนมพื้นบ้านของทาคายาม่า ให้ท่านได้เลือกซื้อและรับประทานกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ชิราคาวาโกะ Shirakawa-Go เป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆ ในหุบเขา ซึ่งเป็นเส้นทาง ระหว่าง ทาคายาม่า และ คานาซาว่า เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ สภาพของหมู่บ้านไว้เป็นอย่างดี หมู่บ้านชิราคาวา ที่มารุฮากิ เมืองชิราคาวา นั้น ได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลก การแสดงแสงไฟที่นี่ดูแล้วสวยงามมหัศจรรย์ยิ่งนัก ซึ่งการแสดงจะมีเฉพาะวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น สถานที่ที่ได้ปรากฎต่อสายตานั้นตั้งอยู่ท่ากลางหิมะ เป็นสถานที่ที่สวยมากๆ ปลื้มใจที่ได้เห็น ฤดูหนาวที่ชิรากาวาโกนั้นหนาวมากๆ ทั้งหิมะก็ตก ดังนั้นการเดินทางไปที่นี่ควรสวมรองเท้าบูทที่ไม่ลื่น ไม่ทำให้เท้าเปียก ทั้งควรมีร่มกันฝนแต่ร่มก็อันตราย
ค่ำ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Route inn Gifu Hashima Ekimae  หรือเทียบเท่า
เวลา เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - สวนป่าไผ่ - ชินไซบาชิ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียว ว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านชม ปราสาททองคินคาคุจิ Kinkaku-ji นำท่านชมบ้านพักตากอากาศของโชกุน อาชิคงะ โยชิมิสึ จากการ์ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ชมความงามของตัวปราสาทที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ความงดงามสีทองสะท้อนลงผืนน้ำ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษว่าสร้างได้ อย่างกลมกลืนประณีตสวยงามได้สัดส่วนเป็นที่สุด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าชม สวนป่าไผ่ Bamboo Groves เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ ในเขต อะระชิยะมะ ซึ่งเป็นพื้นที่ชานเมืองทางตะวันตกของนครเคียวโตะ ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่บริเวณนี้เป็นทิวเขาขนานไปกับแม่น้ำโออิ ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก เหมาะกับการเดินเล่นหรือปั่นจักรยานให้บรรยากาศร่มรื่น ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวมาก นอกจากนี้ อะระชิยะมะ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของชาติญี่ปุ่น เดินทางเข้า โอซาก้า ให้ท่านได้เดินเที่ยวหรือช็อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยใน ย่านชินไซบาชิ ย่านที่เก่าแก่และชิคที่สุดในโอซาก้า ซึ่งเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าทั้งแบรนดังอีกทั้งยังมีร้านอาหารมากมายนับว่าเป็นย่านช็อปปิ้งที่เหมาะกับนักเที่ยวทุกเพศทุกวัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Osaka Bay Plaza หรือเทียบเท่า
เวลา ***อิสระเต็มวัน***ช้อปปิ้งตามอัธยาศรัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าและเมืองรอบๆ
 • วัดชิเทนโนจิ Shitennoji หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอประเทศญี่ปุ่น
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า Osaka Aquarium หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก

แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง

 • โดทงโบริ หรือ ดงโทโบริ Dotonbori หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • อะเมะริคามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว ย่านนี้ก็จะได้พบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น มีบรรยากาศครึ้กครื้น ระหว่างทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านขายของต่างๆมากมาย เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่ามาเดินเล่น​​

หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม (ไม่รวมในค่าทัวร์)

 • ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่เปิดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่หวาดเสียวสุดๆ นอกจากนี้ยังมีหนัง 3 มิติ อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื่องใหม่ล่าสุดอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั้น จะมี Universal City walk Osaka ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีโรงแรม ร้านค้า ร้านอาคารจำนวนมาก รวมทั้งร้านที่ขายสินค้าของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซาก้า และใกล้ๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ทาโกะยากิ มีร้านทาโกะยากิชื่อดังของโอซาก้ามาเปิดให้ได้ลิ้มลองรสชาติดั้งเดิม ของกินขึ้นชื่อของโอซาก้า ที่ได้รับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดร้านทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แล้ว พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของห้างแห่งนี้

หรือ เลือกเดินทางเที่ยวโกเบแบบฟรีสไตล์ (ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ)

 • ร็อกโก้ การ์เด้น เทอร์เรซ Rokko Garden Terrace สถาณทีรวมร้านชิคเอาไว้บนเทือกเขาที่มีวิวแบบพาโนราม่าของอ่าวโกเบ เรียกได้ว่าครบครันแบบสุดๆ จะดื่มกาแฟก้ได้ จะทานข้าวก็ดี หรือจะเดินชมวิวถ่ายรูปก็สวย ซึ่งภูเขาร็อกกะนั้นได้ถูกยกให้เป็นสถาณที่ๆ ได้มีวิวสวยเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น
 • ถ่ายรูป ช้อปปิ้ง หรือเล่นเครื่องเล่นโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ สุดยอดแหล่งช็อปและบันเทิงกลางทะเลของโกเบ ที่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เลือกช็อป มีบรรยากาศและวิวสวยๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูป และมีร้านอาหารมาทางให้ท่านได้เลือกทานกันเต็มที่
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Osaka Bay Plaza  หรือเทียบเท่า
เวลา โอซาก้า - Aeon Shopping Center - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)​
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ กำแพงหินแกรนิตสูงชันแสดงให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดีต องค์ปราสาทที่สูงเด่นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ท่านได้ศึกษาจากแบบจำลอง ในโบราณวัตถุต่างๆ และยังเป็นจุดชมวิวของเมืองโอซาก้าที่งดงามอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินชื่นชมธรรมชาติบริเวณรอบปราสาทโอซาก้า
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระได้ช้อปปิ้ง ณ อิออน ช้อปปิ้งพลาซ่า ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทินาฬิกา, กล้อง,กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ และยังมี ร้าน100เยน สินค้า ที่มีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก จากนั้นพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน คันไซ
17:35 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG673
21:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ