Sun Smile Holidays | ทัวร์แคนาดา แกรนด์ แคนาดา MY TRIP CANADA - EP
product
    3,306  ครั้ง 18-10-2018

ทัวร์แคนาดา แกรนด์ แคนาดา MY TRIP CANADA - EP

โปรแกรม : 12 วัน 9 คืน  

เดินทาง : ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 169,000

- แวคูเวอร์ วิกตอเรีย 
- สวนบูชาร์ด ซัลเฟอร์ คัลการี
- น้ำตกโบว์ เทือกเขาซัลเฟอร์
- ทะเลสาบเลคหลุยส์ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์
- น้ำตกมอนท์โมเรนซี่ วิหารนอร์ธเทอดาม
- ทะเลสาบ 1,000 เกาะ 
- น้ำตกไนแองการ่า


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Cathay Pacific Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินการบินคาเธย์แปซิฟิค  และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  ระบุในรายการ และสายการบินภายในประเทศ สายการบิน ชั้นประหยัด (Economy Class)

2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ (กรุ๊ป 15 – 19 ท่าน ใช้รถ 28 ที่นั่ง , กรุ๊ป 20 ท่านขึ้นไป ใช้รถ 56 ที่นั่ง)

3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  และน้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน

5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa) และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

7. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)   

11. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  (ท่านละ 1 ใบ)

อัตรานี้ไม่รวม

  1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
  2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง)
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เงื่อนไข

การสำรองที่

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 40,000 บาท   

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 25 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก

กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง

นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้

ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้

3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง