Sun Smile Holidays | ทัวร์อเมริกาตะวันออก แคนาดา MY TRIP USA CANADA - EP
product
  3,043  ครั้ง 18-06-2018

ทัวร์อเมริกาตะวันออก แคนาดา MY TRIP USA CANADA - EP

โปรแกรม : 10 วัน 7 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 139,000

- นิวยอร์ค ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ
- ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตรท 
- ช้อปปิ้ง Woodbury Outlet
- แอตแลนติก ซิตี้
- ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดี.ซี.
- น้ำตกไนแองการ่า 
- โตรอนโต้ หอคอยซีเอ็น


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Cathay Pacific Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนนาดา และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน
 10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
 11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
 12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)      

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท /ท่าน (ตลอดการเดินทาง)
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา 7,500 บาท (บริษัท มีบริการทำวีซ่าอเมริกา)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เงื่อนไข

การสำรองที่

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ  40,000 บาท   

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก

กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง

นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้

ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้

3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง