Sun Smile Holidays | ทัวร์อเมริกาตะวันตก MY TRIP USA National Parks - EP
product
  2,305  ครั้ง 18-06-2018

ทัวร์อเมริกาตะวันตก MY TRIP USA National Parks - EP

โปรแกรม : 12 วัน 9 คืน  

เดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 168,000

- ลอสแองเจลิส  Tanger Barstow Factory Outlet
- อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
- ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
- แอนทีโลปแคนยอน
- อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน

อล์ทเลค ซิตี้  โพคาเทลโล ไอนาโฮ
- อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน
- อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน
- แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน

 

 


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Cathay Pacific Airways

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

อัตรานี้รวม

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ Economy Class และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ Economy Class และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 3. ค่าน้ำหนักโหลดกระเป๋าเดินทาง สายการบินภายในประเทศ จำนวน 1 ใบ ต่อท่าน
 4. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
 11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
 12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)      

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปกติ เพิ่มท่านละ 7,500.-

เงื่อนไข

การสำรองที่

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 50,000 บาท    

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก

กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง

นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้

ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา

- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 25,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 50,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้

3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว

4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง