Sun Smile Holidays | ทัวร์รัสเซีย เซนปีเตอร์
product
  820  ครั้ง 27-04-2018

ทัวร์รัสเซีย เซนปีเตอร์

โปรแกรม : 6 วัน 4 คืน  

เดินทาง : เมษายน 2561  

ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

฿ 58,900

- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม พระราชวังแคทเทอรีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชม ปืนใหญ่พรเจ้าซาร์


ดาวน์โหลดโปรแกรม

สายการบิน : Air Astana

*สอบถามวันเดินทาง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-276-9898, 082-327-3388, 082-327-3399 หรือ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน ส่วนตัว ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิกที่นี่

หมายเหตุ:

1.การประกาศราคาค่าทัวร์นี้ ประกาศตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ 1 ยูโร = 39 บาท กรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการผันผวนสูง โดยที่หากว่าค่าเงินบาทอ่อนตัวลง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บเงินเพิ่มในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น ตามความเป็นจริง

2. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ  คืนเงินและหรือเลื่อนการเดินทางได้

อัตรานี้รวมค่าบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอสทาน่า ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ - อัลมาตี้ – มอสโคว์ // เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วรถไฟด่วน เส้นทาง มอสโคว์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ทุกสถานที่ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัท พีเอสพี ทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกินน้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด ฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่มในภายหลัง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถรัสเซีย ใน มอสโคว์, เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตลอดทริปรวม 40 EUR /ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมหมู่คณะ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

การชำระเงิน

ผู้เดินทางชำระเงินค่ามัดจำต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ดังนี้ :

ครั้งที่ 1 ชำระทันทีเมื่อยืนยันการเดินทาง จำนวน 23,900 บาท

ครั้งที่ 2 ชำระจำนวน 20,000 บาท หรือทั้งหมด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่ 3 ชำระจำนวน 15,000 บาท ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561

การยกเลิก

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และการคืนเงินดังกล่าว คืนได้เฉพาะค่าทัวร์ ไม่ได้รวมถึงค่าเครื่องบินซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี หากยกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ อาทิ การลักทรัพย์หรือโจรกรรม การเกิดภัยธรรมชาติ ทุกกรณี หรืออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ จนกว่าจะได้การยืนยันจาก สายการบิน  โรงแรม  ร้านอาหาร  บริษัทรถ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถคืนเงินได้หรือคืนค่าชดเชยใดๆ ให้ เนื่องจากบริการทุกประเภทจะต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าเพื่อมัดจำบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน  โรงแรม  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการคืนเงินหรือค่าชดเชยใดๆ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

รายละเอียดโปรแกรมเดินทาง